فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

علت تجلیل شهید مطهری از مرحوم علامه طباطبائی

یکی از فضلا می گفت: به مرحوم شهید مطهری عرض کردم که شما فوق العاده از علامه طباطبائی تجلیل می کنید و تعبیر روحی فداه را در مورد ایشان دارید، این همه تجلیل به خاطر چیست؟
آن مرحوم فرمود: من فیلسوف و عارف بسیار دیده ام و احترام مخصوص من به ایشان نه به خاطر این است که ایشان یک فیلسوف است بلکه احترامم به این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت است.
علامه طباطبائی در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه - سلام الله علیها - افطار می کرد، ابتدا پیاده به حرم مشرف می شد و ضریح مقدس را می بوسید سپس به خانه می رفت و غذا می خورد این ویژگی او است که مرا به شدت شیفته ایشان نموده است.(324)
علامه در بدو ورود به قم منزلی دو اتاقی در مقابل ماهی هشتاد تومان اجاره کرده بود زندگی می کرد... از سهم امام استفاده نمی کرد و معاش وی از عواید قطعه زمینی زراعی که در قریه شادآباد تبریز که از نیاکان او به ارث رسیده بود تأمین می شد و بعدها هم از راه حق التألیف کتابهایش زندگی می کرد و سالها مبالغ هنکفتی مقروض بودند که حتی نزدیکانش خبر نداشتند.(325)
- شهید مطهری

علت تجلیل شهید مطهری از مرحوم علامه طباطبائی

یکی از فضلا می گفت: به مرحوم شهید مطهری عرض کردم که شما فوق العاده از علامه طباطبائی تجلیل می کنید و تعبیر روحی فداه را در مورد ایشان دارید، این همه تجلیل به خاطر چیست؟
آن مرحوم فرمود: من فیلسوف و عارف بسیار دیده ام و احترام مخصوص من به ایشان نه به خاطر این است که ایشان یک فیلسوف است بلکه احترامم به این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت است.
علامه طباطبائی در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه - سلام الله علیها - افطار می کرد، ابتدا پیاده به حرم مشرف می شد و ضریح مقدس را می بوسید سپس به خانه می رفت و غذا می خورد این ویژگی او است که مرا به شدت شیفته ایشان نموده است.(326)
علامه در بدو ورود به قم منزلی دو اتاقی در مقابل ماهی هشتاد تومان اجاره کرده بود زندگی می کرد... از سهم امام استفاده نمی کرد و معاش وی از عواید قطعه زمینی زراعی که در قریه شادآباد تبریز که از نیاکان او به ارث رسیده بود تأمین می شد و بعدها هم از راه حق التألیف کتابهایش زندگی می کرد و سالها مبالغ هنکفتی مقروض بودند که حتی نزدیکانش خبر نداشتند.(327)
- ولایت

علت تجلیل شهید مطهری از مرحوم علامه طباطبائی

یکی از فضلا می گفت: به مرحوم شهید مطهری عرض کردم که شما فوق العاده از علامه طباطبائی تجلیل می کنید و تعبیر روحی فداه را در مورد ایشان دارید، این همه تجلیل به خاطر چیست؟
آن مرحوم فرمود: من فیلسوف و عارف بسیار دیده ام و احترام مخصوص من به ایشان نه به خاطر این است که ایشان یک فیلسوف است بلکه احترامم به این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت است.
علامه طباطبائی در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه - سلام الله علیها - افطار می کرد، ابتدا پیاده به حرم مشرف می شد و ضریح مقدس را می بوسید سپس به خانه می رفت و غذا می خورد این ویژگی او است که مرا به شدت شیفته ایشان نموده است.(328)
علامه در بدو ورود به قم منزلی دو اتاقی در مقابل ماهی هشتاد تومان اجاره کرده بود زندگی می کرد... از سهم امام استفاده نمی کرد و معاش وی از عواید قطعه زمینی زراعی که در قریه شادآباد تبریز که از نیاکان او به ارث رسیده بود تأمین می شد و بعدها هم از راه حق التألیف کتابهایش زندگی می کرد و سالها مبالغ هنکفتی مقروض بودند که حتی نزدیکانش خبر نداشتند.(329)
- زهد