فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شیخ ابوالعباس جوالیقی بوسیله شاگردش به مقام رفیع رسید

در احوال شیخ ابوالعباس جوالیقی نوشته اند که: وی در آغاز مردی جوال باف بود. روزی وقت عصر با شاگرد خود حساب جوالها را می کرد و یکی از آنها در آن میان ناپدید شد، شیخ چون به نماز مشغول شد، ناگهان به خاطرش آمد که آن جوال را به چه کسی داده است، پس از اتمام نماز شاگرد خود را از وضع جوال گم شده آگاه کرد، شاگرد گفت: ای استاد تو نماز می گزاردی یا پی جوال می گشتی؟ استاد از سخن شاگرد خود، به خود آمد و دست از دنیا کشید و به تهذیب خویش همت گماشت تا آنکه آخرالامر در زمره اولیاء الله درآمد و به آن پایه رفیع نائل گردید.(307)
در روایتی از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - درباره کسی که در حالت نماز روی به جانب چپ و راست می گرداند فرمود: اما یخاف ان یحول الله وجهه وجه حمار.
یعنی این مرد نمی هراسد که خداوند بر اثر این عمل صورت او را چون صورت درازگوش برگرداند.(308)
- تحول

شیخ ابوالعباس جوالیقی بوسیله شاگردش به مقام رفیع رسید

در احوال شیخ ابوالعباس جوالیقی نوشته اند که: وی در آغاز مردی جوال باف بود. روزی وقت عصر با شاگرد خود حساب جوالها را می کرد و یکی از آنها در آن میان ناپدید شد، شیخ چون به نماز مشغول شد، ناگهان به خاطرش آمد که آن جوال را به چه کسی داده است، پس از اتمام نماز شاگرد خود را از وضع جوال گم شده آگاه کرد، شاگرد گفت: ای استاد تو نماز می گزاردی یا پی جوال می گشتی؟ استاد از سخن شاگرد خود، به خود آمد و دست از دنیا کشید و به تهذیب خویش همت گماشت تا آنکه آخرالامر در زمره اولیاء الله درآمد و به آن پایه رفیع نائل گردید.(309)
در روایتی از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - درباره کسی که در حالت نماز روی به جانب چپ و راست می گرداند فرمود: اما یخاف ان یحول الله وجهه وجه حمار.
یعنی این مرد نمی هراسد که خداوند بر اثر این عمل صورت او را چون صورت درازگوش برگرداند.(310)
- نماز

شیخ ابوالعباس جوالیقی بوسیله شاگردش به مقام رفیع رسید

در احوال شیخ ابوالعباس جوالیقی نوشته اند که: وی در آغاز مردی جوال باف بود. روزی وقت عصر با شاگرد خود حساب جوالها را می کرد و یکی از آنها در آن میان ناپدید شد، شیخ چون به نماز مشغول شد، ناگهان به خاطرش آمد که آن جوال را به چه کسی داده است، پس از اتمام نماز شاگرد خود را از وضع جوال گم شده آگاه کرد، شاگرد گفت: ای استاد تو نماز می گزاردی یا پی جوال می گشتی؟ استاد از سخن شاگرد خود، به خود آمد و دست از دنیا کشید و به تهذیب خویش همت گماشت تا آنکه آخرالامر در زمره اولیاء الله درآمد و به آن پایه رفیع نائل گردید.(311)
در روایتی از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - درباره کسی که در حالت نماز روی به جانب چپ و راست می گرداند فرمود: اما یخاف ان یحول الله وجهه وجه حمار.
یعنی این مرد نمی هراسد که خداوند بر اثر این عمل صورت او را چون صورت درازگوش برگرداند.(312)
- علامه طباطبایی