فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شیوه مرحوم نجم آبادی

شیوه مرحوم نجم آبادی مهربانی و محبت با هر کسی بود راه آدمیت را چنین می دانست که به همه نیکی رساند و خدمت کند موبد بیدگلی گوید: روزی بر روی یک گیاه آتشی افکندم، شیخ گفت: این گیاه روح نباتی دارد و از آتش متألم می شود چرا چنین کردی.
گاه اتفاق می افتاد که گربه ای در دامن پوستین ایشان می خفت چون می خواست برخیزد حیوانک در حال خواب یا چرت بود آقا صبر می کرد تا بیدار شود و اگر بیدار نمی شد پوستین را می گذاشت و خود می رفت.
سگ ولگردی در گوشه باغچه خانه بچه کرده و یکی از هم صحبتهای آقا توله سگها را برده و به جای دوری انداخته بود سگ ماده از دوری توله سگها بیتابی می کرد شیخ بارها به آن شخص گفت: کار خوبی نکردی که بچه ها را از مادر جدا کردی و کسی را فرستاد توله سگها را پیدا کرده و آورد در دامن مادرشان رها کرد.
- خوبی

شیوه مرحوم نجم آبادی

شیوه مرحوم نجم آبادی مهربانی و محبت با هر کسی بود راه آدمیت را چنین می دانست که به همه نیکی رساند و خدمت کند موبد بیدگلی گوید: روزی بر روی یک گیاه آتشی افکندم، شیخ گفت: این گیاه روح نباتی دارد و از آتش متألم می شود چرا چنین کردی.
گاه اتفاق می افتاد که گربه ای در دامن پوستین ایشان می خفت چون می خواست برخیزد حیوانک در حال خواب یا چرت بود آقا صبر می کرد تا بیدار شود و اگر بیدار نمی شد پوستین را می گذاشت و خود می رفت.
سگ ولگردی در گوشه باغچه خانه بچه کرده و یکی از هم صحبتهای آقا توله سگها را برده و به جای دوری انداخته بود سگ ماده از دوری توله سگها بیتابی می کرد شیخ بارها به آن شخص گفت: کار خوبی نکردی که بچه ها را از مادر جدا کردی و کسی را فرستاد توله سگها را پیدا کرده و آورد در دامن مادرشان رها کرد.
- نجم آبادی

شیوه مرحوم نجم آبادی

شیوه مرحوم نجم آبادی مهربانی و محبت با هر کسی بود راه آدمیت را چنین می دانست که به همه نیکی رساند و خدمت کند موبد بیدگلی گوید: روزی بر روی یک گیاه آتشی افکندم، شیخ گفت: این گیاه روح نباتی دارد و از آتش متألم می شود چرا چنین کردی.
گاه اتفاق می افتاد که گربه ای در دامن پوستین ایشان می خفت چون می خواست برخیزد حیوانک در حال خواب یا چرت بود آقا صبر می کرد تا بیدار شود و اگر بیدار نمی شد پوستین را می گذاشت و خود می رفت.
سگ ولگردی در گوشه باغچه خانه بچه کرده و یکی از هم صحبتهای آقا توله سگها را برده و به جای دوری انداخته بود سگ ماده از دوری توله سگها بیتابی می کرد شیخ بارها به آن شخص گفت: کار خوبی نکردی که بچه ها را از مادر جدا کردی و کسی را فرستاد توله سگها را پیدا کرده و آورد در دامن مادرشان رها کرد.
- نجم آبادی