فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

آخوند نجم آبادی خادم هم حجره اش که مدرس مدرسه بود شد

حضرت آخوند ملا ابراهیم نجم آبادی از نجم آباد بطور ناشناس به تهران آمده و در یکی از مدارس از طلبه ای ساکن در یکی از حجرات پرسید: هم حجره ای می خواهی؟
آن طلبه که ظاهری بی پیرایه و افتاده حال می دید و گمان نمی برد که از بزرگان علما باشد گفت: اگر کسی باشد که به خدمت حجره مدد نموده سبب آسودگی و فراغت من گردد خواهم ساخت.
آخوند به فروتنی و خاموشی مثل یک نفر خادم به کار حجره پرداخت و دو هم حجره شب و روز با یکدیگر زندگی می کردند به حدی که تازه وارد از حد دانش و مایه مصاحب و رفیق خودآگاه و دیگری بی خبر بود تا آنکه شبی صاحب حجره در مطالعه کتابی از معقول که به درس می خواند گیر کرده بود و مطلب را درک نمی کرد و حضرت آخوند را روشنی چراغ مانع از خواب شده خسته ساخت، پس سربرآورد و فرمود: شما را چیست که امشب مطالعه را تمام نمی کنید و نمی خوابید؟ بله گفت: ترا چه کار به این کارها، پس از چند کلمه گفتگو آخوند فرمود: می بینم که فلان کتاب در پیش داری و در فهم عبارت درمانده ای، چه آن را غلط می خوانی آن وقت برخاست محل اشکال را صحیح خواند و مطلب را به بیانی روشن تقریر فرموده گفت: حال مشکل حل شد برخیز و آسوده بخواب اما با این شرط و عهد که آنچه امشب گذشت نادیده بگیری و به زبان نیاوری و من همان خادم باشم و تو همان مخدوم که بودی.
بیچاره صاحب حجره در گرداب حیرت فرو رفت و تا صبح در این خیال که این چه حکایت بود خواب نکرد، فردا که از درس برگشت کتاب را نزد همان رفیق ناشناس گذاشت که درس را با بیانی کافی برایش تقریر کرد بالاخره آن عهد را شکست و همدرسان خبردار شدند و آخر کار به آنجا کشید که حضرت آخوند به درس گفتن مجبور و مشهور شد و از سایر مدرسین سرآمد درآمد.(294)
- محبت

شیوه مرحوم نجم آبادی

شیوه مرحوم نجم آبادی مهربانی و محبت با هر کسی بود راه آدمیت را چنین می دانست که به همه نیکی رساند و خدمت کند موبد بیدگلی گوید: روزی بر روی یک گیاه آتشی افکندم، شیخ گفت: این گیاه روح نباتی دارد و از آتش متألم می شود چرا چنین کردی.
گاه اتفاق می افتاد که گربه ای در دامن پوستین ایشان می خفت چون می خواست برخیزد حیوانک در حال خواب یا چرت بود آقا صبر می کرد تا بیدار شود و اگر بیدار نمی شد پوستین را می گذاشت و خود می رفت.
سگ ولگردی در گوشه باغچه خانه بچه کرده و یکی از هم صحبتهای آقا توله سگها را برده و به جای دوری انداخته بود سگ ماده از دوری توله سگها بیتابی می کرد شیخ بارها به آن شخص گفت: کار خوبی نکردی که بچه ها را از مادر جدا کردی و کسی را فرستاد توله سگها را پیدا کرده و آورد در دامن مادرشان رها کرد.
- خوبی

شیوه مرحوم نجم آبادی

شیوه مرحوم نجم آبادی مهربانی و محبت با هر کسی بود راه آدمیت را چنین می دانست که به همه نیکی رساند و خدمت کند موبد بیدگلی گوید: روزی بر روی یک گیاه آتشی افکندم، شیخ گفت: این گیاه روح نباتی دارد و از آتش متألم می شود چرا چنین کردی.
گاه اتفاق می افتاد که گربه ای در دامن پوستین ایشان می خفت چون می خواست برخیزد حیوانک در حال خواب یا چرت بود آقا صبر می کرد تا بیدار شود و اگر بیدار نمی شد پوستین را می گذاشت و خود می رفت.
سگ ولگردی در گوشه باغچه خانه بچه کرده و یکی از هم صحبتهای آقا توله سگها را برده و به جای دوری انداخته بود سگ ماده از دوری توله سگها بیتابی می کرد شیخ بارها به آن شخص گفت: کار خوبی نکردی که بچه ها را از مادر جدا کردی و کسی را فرستاد توله سگها را پیدا کرده و آورد در دامن مادرشان رها کرد.
- نجم آبادی