فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

علت امتناع صاحب فصول از وصلت با دختر شاه

فتحعلی شاه میل پیدا کرد که دخترش را به ازدواج مرحوم صاحب فصول درآورد، صاحب فصول از این ازدواج امتناع ورزید، به او گفتند: چرا قبول نکردی، در حالیکه شاه مسلمان و پایبند به احکام اسلام است و شما با فقر زندگی می کنید؟
فرمود: وصلت با پادشاهان انسان را به طرف دنیا می کشاند و از آخرت دور می کند و من حاجتی به مقام و ثروتی که مرا از آخرت بازدارد ندارم.(289)
- تقوا

علت امتناع صاحب فصول از وصلت با دختر شاه

فتحعلی شاه میل پیدا کرد که دخترش را به ازدواج مرحوم صاحب فصول درآورد، صاحب فصول از این ازدواج امتناع ورزید، به او گفتند: چرا قبول نکردی، در حالیکه شاه مسلمان و پایبند به احکام اسلام است و شما با فقر زندگی می کنید؟
فرمود: وصلت با پادشاهان انسان را به طرف دنیا می کشاند و از آخرت دور می کند و من حاجتی به مقام و ثروتی که مرا از آخرت بازدارد ندارم.(290)
- تقوا

زهد و تقوای فاضل هندی

در احوال فاضل هندی صاحب کشف اللثام شاگرد مرحوم مجلسی آورده اند که شاه سلطان حسین صفوی برای یاد دادن مسائل شرعیه به خانواده سلطنتی کسی را خواست که بالغ نباشد مرحوم مجلسی فاضل هندی را فرستاد، گویند وقتی که در حرمسرا بود ناگهان چشمهای خود را گرفت و از آنجا بیرون رفت و چون علت را از او پرسیدند، گفت: در آن هنگام دانستم که بالغ شده ام بدین جهت ترسیدم که در اول تکلیف چشمم به زنان نامحرم بیفتد و گناه کرده باشم.(291)
ز دست دیده و دل هر دو فریاد - هر آنچه دیده بیند دل کند یاد
- گمنام