فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

آخوند خراسانی هفت لیره به دست بچه اش داده بود

حکایت می کنند روزی مرحوم آخوند خراسانی در سر راه خود به محل درس به طلبه ای که فرزندش را به دوش گرفته بود برخورد، جویای احوالش شد، طلبه به سردی پاسخ داد، مرحوم آخوند با فرزند او مصافحه نمود سپس خداحافظی کرده و رفت. طلبه بعداً متوجه شد که در دست بچه اش هفت لیره طلا است.
اینگونه بود رفتار علما، گرچه طرف او جفا و اظهار بی محبتی می کرده.(259)
- سیره علما

آخوند خراسانی هفت لیره به دست بچه اش داده بود

حکایت می کنند روزی مرحوم آخوند خراسانی در سر راه خود به محل درس به طلبه ای که فرزندش را به دوش گرفته بود برخورد، جویای احوالش شد، طلبه به سردی پاسخ داد، مرحوم آخوند با فرزند او مصافحه نمود سپس خداحافظی کرده و رفت. طلبه بعداً متوجه شد که در دست بچه اش هفت لیره طلا است.
اینگونه بود رفتار علما، گرچه طرف او جفا و اظهار بی محبتی می کرده.(260)
- بزرگواری

آخوند خراسانی هفت لیره به دست بچه اش داده بود

حکایت می کنند روزی مرحوم آخوند خراسانی در سر راه خود به محل درس به طلبه ای که فرزندش را به دوش گرفته بود برخورد، جویای احوالش شد، طلبه به سردی پاسخ داد، مرحوم آخوند با فرزند او مصافحه نمود سپس خداحافظی کرده و رفت. طلبه بعداً متوجه شد که در دست بچه اش هفت لیره طلا است.
اینگونه بود رفتار علما، گرچه طرف او جفا و اظهار بی محبتی می کرده.(261)
- شیخ انصاری