فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

پرارزش ترین اعمال دنیائی در آخرت

آیت الله سید محمد شیرازی فرموده اند: پس از آنکه پدرم میرزا مهدی شیرازی (رحمةالله علیه) از دنیا رفت شخصی او را در خواب دید از پدرم سؤال کرد: پرارزشترین عمل دنیائی که ثوابش در آن عاید شما گردید چیست؟
پدرم فرموده بود پربرکت ترین اعمال به حال من دستگیری از فقرا بود، آن هم فقرائی که درب منزل آمده و مبلغ ناچیزی را طلب می کنند.(257)
- فقیر

پرارزش ترین اعمال دنیائی در آخرت

آیت الله سید محمد شیرازی فرموده اند: پس از آنکه پدرم میرزا مهدی شیرازی (رحمةالله علیه) از دنیا رفت شخصی او را در خواب دید از پدرم سؤال کرد: پرارزشترین عمل دنیائی که ثوابش در آن عاید شما گردید چیست؟
پدرم فرموده بود پربرکت ترین اعمال به حال من دستگیری از فقرا بود، آن هم فقرائی که درب منزل آمده و مبلغ ناچیزی را طلب می کنند.(258)
- آخوند خراسانی

آخوند خراسانی هفت لیره به دست بچه اش داده بود

حکایت می کنند روزی مرحوم آخوند خراسانی در سر راه خود به محل درس به طلبه ای که فرزندش را به دوش گرفته بود برخورد، جویای احوالش شد، طلبه به سردی پاسخ داد، مرحوم آخوند با فرزند او مصافحه نمود سپس خداحافظی کرده و رفت. طلبه بعداً متوجه شد که در دست بچه اش هفت لیره طلا است.
اینگونه بود رفتار علما، گرچه طرف او جفا و اظهار بی محبتی می کرده.(259)
- سیره علما