فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

پرارزش ترین اعمال دنیائی در آخرت

آیت الله سید محمد شیرازی فرموده اند: پس از آنکه پدرم میرزا مهدی شیرازی (رحمةالله علیه) از دنیا رفت شخصی او را در خواب دید از پدرم سؤال کرد: پرارزشترین عمل دنیائی که ثوابش در آن عاید شما گردید چیست؟
پدرم فرموده بود پربرکت ترین اعمال به حال من دستگیری از فقرا بود، آن هم فقرائی که درب منزل آمده و مبلغ ناچیزی را طلب می کنند.(256)
- عمل

پرارزش ترین اعمال دنیائی در آخرت

آیت الله سید محمد شیرازی فرموده اند: پس از آنکه پدرم میرزا مهدی شیرازی (رحمةالله علیه) از دنیا رفت شخصی او را در خواب دید از پدرم سؤال کرد: پرارزشترین عمل دنیائی که ثوابش در آن عاید شما گردید چیست؟
پدرم فرموده بود پربرکت ترین اعمال به حال من دستگیری از فقرا بود، آن هم فقرائی که درب منزل آمده و مبلغ ناچیزی را طلب می کنند.(257)
- فقیر

پرارزش ترین اعمال دنیائی در آخرت

آیت الله سید محمد شیرازی فرموده اند: پس از آنکه پدرم میرزا مهدی شیرازی (رحمةالله علیه) از دنیا رفت شخصی او را در خواب دید از پدرم سؤال کرد: پرارزشترین عمل دنیائی که ثوابش در آن عاید شما گردید چیست؟
پدرم فرموده بود پربرکت ترین اعمال به حال من دستگیری از فقرا بود، آن هم فقرائی که درب منزل آمده و مبلغ ناچیزی را طلب می کنند.(258)
- آخوند خراسانی