فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

آیت الله بروجردی در خواب دید در مجلس رسول خدا سید جواد از همه نزدیکتر است

از مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده است که فرموده است: در ایام اقامتم در بروجرد شبی در خواب دیدم به خانه ای وارد شدم. گفتند: رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - آنجا تشریف دارند، وارد شدم در آن بیت و سلام کردم و در آخر مجلس که جا بود نشستم دیدم حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - در صدر مجلس جلوس فرموده و کبار سلسله از علما و سادات و زهاد در کنار ایشان به ترتیب نشسته اند و مقدم بر همه و اقرب به رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - سید جواد طباطبائی (برادر کوچکتر سید مهدی بحرالعلوم که یکی از اجداد مرحوم آقای بروجردی است.) نشسته است به فکر فرو رفتم که در میان جالسین کسانی هستند که هم اعلم از سید جوادند و هم ازهد از او! یک مرتبه شنیدم از حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - که فرمود به این مضمون: سید جواد به کار مردم و اهل حاجت از همه کوشاتر بود.(253)
- منزلت

آیت الله بروجردی در خواب دید در مجلس رسول خدا سید جواد از همه نزدیکتر است

از مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده است که فرموده است: در ایام اقامتم در بروجرد شبی در خواب دیدم به خانه ای وارد شدم. گفتند: رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - آنجا تشریف دارند، وارد شدم در آن بیت و سلام کردم و در آخر مجلس که جا بود نشستم دیدم حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - در صدر مجلس جلوس فرموده و کبار سلسله از علما و سادات و زهاد در کنار ایشان به ترتیب نشسته اند و مقدم بر همه و اقرب به رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - سید جواد طباطبائی (برادر کوچکتر سید مهدی بحرالعلوم که یکی از اجداد مرحوم آقای بروجردی است.) نشسته است به فکر فرو رفتم که در میان جالسین کسانی هستند که هم اعلم از سید جوادند و هم ازهد از او! یک مرتبه شنیدم از حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - که فرمود به این مضمون: سید جواد به کار مردم و اهل حاجت از همه کوشاتر بود.(254)
- کمک به دیگران

آیت الله بروجردی در خواب دید در مجلس رسول خدا سید جواد از همه نزدیکتر است

از مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده است که فرموده است: در ایام اقامتم در بروجرد شبی در خواب دیدم به خانه ای وارد شدم. گفتند: رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - آنجا تشریف دارند، وارد شدم در آن بیت و سلام کردم و در آخر مجلس که جا بود نشستم دیدم حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - در صدر مجلس جلوس فرموده و کبار سلسله از علما و سادات و زهاد در کنار ایشان به ترتیب نشسته اند و مقدم بر همه و اقرب به رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - سید جواد طباطبائی (برادر کوچکتر سید مهدی بحرالعلوم که یکی از اجداد مرحوم آقای بروجردی است.) نشسته است به فکر فرو رفتم که در میان جالسین کسانی هستند که هم اعلم از سید جوادند و هم ازهد از او! یک مرتبه شنیدم از حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - که فرمود به این مضمون: سید جواد به کار مردم و اهل حاجت از همه کوشاتر بود.(255)
- ثواب