فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

نجات یافتن شیخ عبدالله تستری

مرحوم مجلسی درباره شیخ عبدالله تستری گفته است او در فضل و فضیلت دارای مقام والائی است، وقتی که به جوار رحمت خدا رفت یکی از علما او را در خواب دید که وضع خوب و هیئت نیکوئی دارد، از او سؤال کرد به چه وسیله صاحب این رتبه و مقام شدی؟ پاسخ داد من یک وقتی در مسجد جامع اصفهان درس حدیث می گفتم: مردی بر من وارد شد که یکدانه سیب در دستش بود، آن را به من هدیه کرد چون درس تمام شد من از مسجد خارج شدم در حالی که آن سیب در دستم بود، در بین راه کودکی (ظاهراً) یتیمی را مشاهده کردم آن سیب را به آن کودک دادم آن طفل از گرفتن سیب بسیار خوشحال شد به همین جهت خداوند به من این را عطا فرموده است.(249)
- احسان

نجات یافتن شیخ عبدالله تستری

مرحوم مجلسی درباره شیخ عبدالله تستری گفته است او در فضل و فضیلت دارای مقام والائی است، وقتی که به جوار رحمت خدا رفت یکی از علما او را در خواب دید که وضع خوب و هیئت نیکوئی دارد، از او سؤال کرد به چه وسیله صاحب این رتبه و مقام شدی؟ پاسخ داد من یک وقتی در مسجد جامع اصفهان درس حدیث می گفتم: مردی بر من وارد شد که یکدانه سیب در دستش بود، آن را به من هدیه کرد چون درس تمام شد من از مسجد خارج شدم در حالی که آن سیب در دستم بود، در بین راه کودکی (ظاهراً) یتیمی را مشاهده کردم آن سیب را به آن کودک دادم آن طفل از گرفتن سیب بسیار خوشحال شد به همین جهت خداوند به من این را عطا فرموده است.(250)
- پاداش

نجات یافتن شیخ عبدالله تستری

مرحوم مجلسی درباره شیخ عبدالله تستری گفته است او در فضل و فضیلت دارای مقام والائی است، وقتی که به جوار رحمت خدا رفت یکی از علما او را در خواب دید که وضع خوب و هیئت نیکوئی دارد، از او سؤال کرد به چه وسیله صاحب این رتبه و مقام شدی؟ پاسخ داد من یک وقتی در مسجد جامع اصفهان درس حدیث می گفتم: مردی بر من وارد شد که یکدانه سیب در دستش بود، آن را به من هدیه کرد چون درس تمام شد من از مسجد خارج شدم در حالی که آن سیب در دستم بود، در بین راه کودکی (ظاهراً) یتیمی را مشاهده کردم آن سیب را به آن کودک دادم آن طفل از گرفتن سیب بسیار خوشحال شد به همین جهت خداوند به من این را عطا فرموده است.(251)
- آیت ا... بروجردی