فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مردم تصور کنند که او هر روز هندوانه می خورد

مؤلف آئینه دانشوران در صفحه 787 آن کتاب گوید:
مرحوم ملا محمد علی بافقی استاد خط من بود و در مدرسه مصلی حجره ای داشت. کسانی برای من گفتند: که آخوند مذکور در روزگار طلبگیش در ایام تابستان مدتی یک دانه هندوانه را هر روز از حجره بیرون می آورد و در انظار به لب حوض آورده می شست و به حجره برمی گردانید تا مردم تصور کنند که همه روزه هندوانه می خورد و از متمکنین است.
آنکه قناعت کند به منفعت کم - می نکشد منت از سخاوت حاتم
چشم بپوشد همه ز هستی دنیا - تا نبرد حاجتش به قبله عالم
(ملا محمد مضطر)
- آبرو

مردم تصور کنند که او هر روز هندوانه می خورد

مؤلف آئینه دانشوران در صفحه 787 آن کتاب گوید:
مرحوم ملا محمد علی بافقی استاد خط من بود و در مدرسه مصلی حجره ای داشت. کسانی برای من گفتند: که آخوند مذکور در روزگار طلبگیش در ایام تابستان مدتی یک دانه هندوانه را هر روز از حجره بیرون می آورد و در انظار به لب حوض آورده می شست و به حجره برمی گردانید تا مردم تصور کنند که همه روزه هندوانه می خورد و از متمکنین است.
آنکه قناعت کند به منفعت کم - می نکشد منت از سخاوت حاتم
چشم بپوشد همه ز هستی دنیا - تا نبرد حاجتش به قبله عالم
(ملا محمد مضطر)

بخش سوم