فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

با دیدن تحقیقات استاد بار سفر را باز کرد که تا پنج سال دیگر بماند

شیخ میرزا حسن آغا تبریزی پس از وفات شیخ مرتضی انصاری مدت زیادی درس خواند و به اجازه اجتهاد نائل آمد و اسباب خود را جمع نموده عازم حرکت به سوی تبریز گردید.
از جمله کسانی که برای تودیع نزد او آمد مولی علی نهاوندی بود، در آن روز مسئله ای فی ما بین طرح شد که تا ظهر مشاجره و نهاوندی بطول انجامید. وی چون تحقیقات نهاوندی را دید از عزم خود برگشت و اسبابش را باز کرد و پنج سال دیگر در نجف بماند و تحصیلات خود را نزد نهاوندی به پایان رسانید تا آنکه اجازه اجتهاد به او داد و در بعضی از مجالس تصریح به اجتهاد او نمود.
شیخ میرزا در جمادی الثانی 1338 در تبریز بدرود حیات گفت.
- تحصیل

گلابش بوئی ندارد

معروف است یکی از مردم بهبهان از یکی از علمای آنجا از فضل آقا میر محمد صالح بهبهانی پرسش نمود، آن عالم در جوابش گفت: گلابش بوئی ندارد.
چون این کلام به گوش وی رسید برای بار دوم به نجف آمد و مدتی بر شیخ مرتضی انصاری مراسم شاگردی معمول داشت و بعد از آن به بهبهان مراجعت نمود و در آنجا بنای تدریس گذاشت و در ترویج دین مبین سعی بلیغ از خود نشان داد تا آنکه در سال 1311 در آن شهر به رحمت ایزدی پیوست و جنازه اش را به نجف اشرف حمل کردند.(209)
- همت

گلابش بوئی ندارد

معروف است یکی از مردم بهبهان از یکی از علمای آنجا از فضل آقا میر محمد صالح بهبهانی پرسش نمود، آن عالم در جوابش گفت: گلابش بوئی ندارد.
چون این کلام به گوش وی رسید برای بار دوم به نجف آمد و مدتی بر شیخ مرتضی انصاری مراسم شاگردی معمول داشت و بعد از آن به بهبهان مراجعت نمود و در آنجا بنای تدریس گذاشت و در ترویج دین مبین سعی بلیغ از خود نشان داد تا آنکه در سال 1311 در آن شهر به رحمت ایزدی پیوست و جنازه اش را به نجف اشرف حمل کردند.(210)
- شیخ انصاری