فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

با بستر بیماری به درس مرحوم حائری شرکت کردم

حجت الاسلام و المسلمین آقا سعید اشراقی نقل کرد که آیت الله العظمی گلپایگانی فرمود: من بقدری به درس مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه عاشق و حریص بودم که حتی یک وقتی مریض و بستری شده بودم دستور دادم در هنگام درس ایشان بسترم را بردند در مجلس و در کناری انداختند و مرا نیز در بستر بردند، و من در بستر به درس ایشان گوش می دادم و استفاده می کردم.
- اجتهاد

با دیدن تحقیقات استاد بار سفر را باز کرد که تا پنج سال دیگر بماند

شیخ میرزا حسن آغا تبریزی پس از وفات شیخ مرتضی انصاری مدت زیادی درس خواند و به اجازه اجتهاد نائل آمد و اسباب خود را جمع نموده عازم حرکت به سوی تبریز گردید.
از جمله کسانی که برای تودیع نزد او آمد مولی علی نهاوندی بود، در آن روز مسئله ای فی ما بین طرح شد که تا ظهر مشاجره و نهاوندی بطول انجامید. وی چون تحقیقات نهاوندی را دید از عزم خود برگشت و اسبابش را باز کرد و پنج سال دیگر در نجف بماند و تحصیلات خود را نزد نهاوندی به پایان رسانید تا آنکه اجازه اجتهاد به او داد و در بعضی از مجالس تصریح به اجتهاد او نمود.
شیخ میرزا در جمادی الثانی 1338 در تبریز بدرود حیات گفت.
- تحصیل

با دیدن تحقیقات استاد بار سفر را باز کرد که تا پنج سال دیگر بماند

شیخ میرزا حسن آغا تبریزی پس از وفات شیخ مرتضی انصاری مدت زیادی درس خواند و به اجازه اجتهاد نائل آمد و اسباب خود را جمع نموده عازم حرکت به سوی تبریز گردید.
از جمله کسانی که برای تودیع نزد او آمد مولی علی نهاوندی بود، در آن روز مسئله ای فی ما بین طرح شد که تا ظهر مشاجره و نهاوندی بطول انجامید. وی چون تحقیقات نهاوندی را دید از عزم خود برگشت و اسبابش را باز کرد و پنج سال دیگر در نجف بماند و تحصیلات خود را نزد نهاوندی به پایان رسانید تا آنکه اجازه اجتهاد به او داد و در بعضی از مجالس تصریح به اجتهاد او نمود.
شیخ میرزا در جمادی الثانی 1338 در تبریز بدرود حیات گفت.
- تحصیل