فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

حکیم سبزواری و مراقبت در تدریس

حاج میرزا حسین سبزواری و محمد هاشم میرزای افسر حکایت کنند که مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مراقبت زیاد در درس داشت و کمتر درس و بحث را ترک می کرد، روزی به واسطه شدت سرما گفت: فردا درس تعطیل است، فردای آن روز به مجلس درس حاضر شد. طلبه ها علت را پرسیدند. فرمود: دیدم گاوان برای زراعت می روند، روا ندیدم که من بحث را ترک گویم.(196)
علی - علیه السلام - فرموده است:
لایعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان .
پیروزی نصیب بردباری و کوشش می گردد هر چند مدت محرومیتش زیاد باشد.(197)
- نماز شب

به جهت قضا شدن نماز شب مصیبت زده شده بود

در لألی الاخبار می نویسد: چند نفر طالب علم نزد استاد حاضر شدند تا از او استفاده کنند، دیدند استاد مانند مصیبت زده ها وضع پریشانی دارد، پرسیدند: چه شده خدا صبر دهد کی مرده است عزای کیست؟ استاد فرمود: چه بگویم دیشب تا اذان صبح خوابم برده و نماز شب از من فوت شده است دیشب قافله سحرخیزان و نماز شب خوانان و استغفارکنان رفتند و من بدبخت از قافله عقب مانده ام و نماز شبم را قضا خوانده ام، این کم مصیبتی است؟.(198)
علی علیه السلام نیز فرموده است: فوت الفرصة غصة؛ از دست رفتن فرصت غصه دارد.
- سیره اولیا

به جهت قضا شدن نماز شب مصیبت زده شده بود

در لألی الاخبار می نویسد: چند نفر طالب علم نزد استاد حاضر شدند تا از او استفاده کنند، دیدند استاد مانند مصیبت زده ها وضع پریشانی دارد، پرسیدند: چه شده خدا صبر دهد کی مرده است عزای کیست؟ استاد فرمود: چه بگویم دیشب تا اذان صبح خوابم برده و نماز شب از من فوت شده است دیشب قافله سحرخیزان و نماز شب خوانان و استغفارکنان رفتند و من بدبخت از قافله عقب مانده ام و نماز شبم را قضا خوانده ام، این کم مصیبتی است؟.(199)
علی علیه السلام نیز فرموده است: فوت الفرصة غصة؛ از دست رفتن فرصت غصه دارد.
- شیخ انصاری