فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

بحث علمی در مسافرت

و نیز نوشته است مرحوم حاج آقا حسین قمی هر موقع می خواست به جائی مسافرت کند با کسانی که در بحث خصوصی او شرکت می کردند مسافرت می نمود تا در سفر مشغول بحث شود. من کراراً او را به این کیفیت دیدم. ایشان می فرمودند: چگونه من از سهم مبارک امام استفاده کنم در حالی که پول مخصوص طلبه ای است که مشغول به تحصیل باشد و من مباحثه و مدرسه را ترک کرده باشم، هر چند در راه تحصیل هستم.(190)
و نیز فرموده اند: همراه مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی صاحب کتاب مستدرک البحار به خارج شهر می رفتیم، وی در تمام طول شب مشغول نوشتن مستدرک بود و من هر چه بیدار می شدم می دیدم او مشغول نوشتن است با اینکه پیر و ناتوان و چشمهایش ضعیف شده بود.(191)
- خلیل بن احمد

سخنان خلیل بن احمد

خلیل بن احمد گوید: روزی که با عالمی بالاتر و داناتر از خودم باشم آن روز، روز استفاده من است و اگر با کسی که در علم از من پائین تر است باشم آن روز افاده و فایده دادن من است و اگر با کسی باشم که با من در علم مساوی است آن روز، روز مباحثه و مذاکره من است و اگر روزی هیچکدام از این سه نباشد آن روز، روز مصیبت من است.
اذا رأیت من هو اعلی منی فذاک یوم استفادتی و اذا رأیت من هو دونی فی العلم فذاک یوم افادتی و اذا رأیت من هو مثلی فی العلم فذاک یوم مذاکراتی و اذا لم أر أحدا من هولاء فذاک یوم مصیبتی. (192)
- علم

سخنان خلیل بن احمد

خلیل بن احمد گوید: روزی که با عالمی بالاتر و داناتر از خودم باشم آن روز، روز استفاده من است و اگر با کسی که در علم از من پائین تر است باشم آن روز افاده و فایده دادن من است و اگر با کسی باشم که با من در علم مساوی است آن روز، روز مباحثه و مذاکره من است و اگر روزی هیچکدام از این سه نباشد آن روز، روز مصیبت من است.
اذا رأیت من هو اعلی منی فذاک یوم استفادتی و اذا رأیت من هو دونی فی العلم فذاک یوم افادتی و اذا رأیت من هو مثلی فی العلم فذاک یوم مذاکراتی و اذا لم أر أحدا من هولاء فذاک یوم مصیبتی. (193)
- حکیم سبزواری