فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

پاسخ آیت الله حجت به نامه آقای مددی

حجة الاسلام آقای شیخ حبیب اله مددی نقل کرد: در ابتدای طلبگی که تازه به قم آمده بودم شهریه نداشتم، از شدت احتیاج نامه ای به آیت الله العظمی آقای سید محمد حجت کوه کمری نوشتم بردم در منزل بدست ایشان داده در کناری نشستم و منتظر جواب شدم آقا نامه را خواند و چیزی در حاشیه نامه نوشت، سپس به من اشاره ای کرد من رفتم نامه را گرفتم و برگشتم دوباره در کناری نشسته دیدم در حاشیه نامه نوشته اند: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن.
من اول متوجه نشدم که معنی این کلام چیست؟ بعداً متوجه شدم چون من در نامه نوشته بودم: من اول به امید خدا، دوم به امید شما به قم آمده و مشغول تحصیل شدم، ایشان تذکر داده اند که جز خدا به کسی امیدوار نباش.
آری همه چیز از خداست و طلبه باید همیشه با توکل به خدا به این کار مهم اقدام کند و به غیر خدا امیدوار نباشد. و این تذکر بسیار خوبی است.
- کار کردن

آیت الله نجفی و کار در خانه

حجةالاسلام و المسلمین آقای امینی اراکی نقل کرد از آیت الله العظمی آقای نجفی مرعشی - قدس سره - که ایشان فرمودند ایامی که در نجف اشرف مشغول تحصیل علم بودم بیشتر اوقات پول به من نمی رسید و من از شدت احتیاج و سختی معاش شبها می رفتم در کارخانه برنج کوبی پدر مرحوم نصر الله خلخالی کار می کردم و مزد می گرفتم و روزها به خواندن درس و تحصیل ادامه می دادم و هیچوقت به هیچ کسی اظهار حاجت نمی کردم جز خداوند تبارک و تعالی و توسل به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام.
مردی آمد نزد دانشمندی گفت: دلم می خواهد علم یاد گیرم ولی می ترسم حق علم را ضایع کنم. عالم در پاسخ گفت: همین ترک علم خود تضییع آن است.(182)
- دوران تحصیل

آیت الله نجفی و کار در خانه

حجةالاسلام و المسلمین آقای امینی اراکی نقل کرد از آیت الله العظمی آقای نجفی مرعشی - قدس سره - که ایشان فرمودند ایامی که در نجف اشرف مشغول تحصیل علم بودم بیشتر اوقات پول به من نمی رسید و من از شدت احتیاج و سختی معاش شبها می رفتم در کارخانه برنج کوبی پدر مرحوم نصر الله خلخالی کار می کردم و مزد می گرفتم و روزها به خواندن درس و تحصیل ادامه می دادم و هیچوقت به هیچ کسی اظهار حاجت نمی کردم جز خداوند تبارک و تعالی و توسل به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام.
مردی آمد نزد دانشمندی گفت: دلم می خواهد علم یاد گیرم ولی می ترسم حق علم را ضایع کنم. عالم در پاسخ گفت: همین ترک علم خود تضییع آن است.(183)
- علمای دینی