فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سید موسی زرآبادی: این افلاطون، این افلاطون

مرحوم سید موسی زرآبادی عالمی بوده است ربانی و متاللهی قرآنی و مربی سترک، و سازنده ارواحی قوی و پرورش دهنده بزرگانی مانند حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (1318 ق 1386 ق) است. شاگردی بزرگ پرورده استادی بزرگ.
مرحوم شیخ از استاد خود (مرحوم آقا تعبیر می کرد) و از آن استاد با عظمت بسیار یاد می نمودند، و از احوال روحی مرحوم آقا خصوصیاتی ابراز می داشتند، و یک بار در حالی ویژه، چنین فرمودند: گاه که مرحوم آقا در باب معارف خالص الهی سخن می گفت و اوج می گرفت و از یافته های خویش پرده می گشود و حقایقی را بر زبان می آورد در آن اوجهای متعالی بیان حقایق معرفت قرآنی، می گفت: این افلاطون، این افلاطون؟ (اکنون افلاطون الهی کجاست تا بنگرد که حقایق و معارف قرآن در چه اوجی جای دارد).(171)
- سیره علما

آیت الله درچه ای و آیت الله بروجردی در مرگ برادرشان درس را ترک نکردند

آیت الله حاج شیخ حیدر علی محقق در مصاحبه خود با مجله حوزه فرموده است: مرحوم طیب داستانی را نقل کرده است که بسیار آموزنده است و آن اینکه: من یازده سال در درس خارج آقا سید محمد باقر درچه ای شرکت کردم. در تمامی این مدت فقط یک بار، درس ایشان تعطیل شد، و آن هم چاره ای نبود، زیرا درس اول را گفته بود که خبر آوردند، برادر شما، آقا سید محمد حسین درچه ای، فوت کرده است.
آقا فرمودند: خدا رحمتش کند. خواست درس دوم را شروع کند،
گفتند: آقا ایشان وصیت کرده اند که شما بر جنازه اش نماز بگزارید. از این روی، ناچار شدند و درس را تعطیل کردند.
شبیه این را ما، در مرحوم آیت الله العظمی بروجردی دیدیم. تلگرافی از بروجرد برای ایشان آمد که: اخوی شما به رحمت خدا رفته است.
ایشان دستور داده اند پیش از ظهر، در مسجد بالای سر مجلس ختمی برگزار کردند. و بعد از ظهر همان روز طبق معمول جلسه درس را برگزار کردند، بدون اینکه یک روز درس را تعطیل کنند.(172)
- تدریس

آیت الله درچه ای و آیت الله بروجردی در مرگ برادرشان درس را ترک نکردند

آیت الله حاج شیخ حیدر علی محقق در مصاحبه خود با مجله حوزه فرموده است: مرحوم طیب داستانی را نقل کرده است که بسیار آموزنده است و آن اینکه: من یازده سال در درس خارج آقا سید محمد باقر درچه ای شرکت کردم. در تمامی این مدت فقط یک بار، درس ایشان تعطیل شد، و آن هم چاره ای نبود، زیرا درس اول را گفته بود که خبر آوردند، برادر شما، آقا سید محمد حسین درچه ای، فوت کرده است.
آقا فرمودند: خدا رحمتش کند. خواست درس دوم را شروع کند،
گفتند: آقا ایشان وصیت کرده اند که شما بر جنازه اش نماز بگزارید. از این روی، ناچار شدند و درس را تعطیل کردند.
شبیه این را ما، در مرحوم آیت الله العظمی بروجردی دیدیم. تلگرافی از بروجرد برای ایشان آمد که: اخوی شما به رحمت خدا رفته است.
ایشان دستور داده اند پیش از ظهر، در مسجد بالای سر مجلس ختمی برگزار کردند. و بعد از ظهر همان روز طبق معمول جلسه درس را برگزار کردند، بدون اینکه یک روز درس را تعطیل کنند.(173)
- طلبه