فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

میرزای شیرازی چون درس شیخ انصاری را دید قصد ماندن در نجف کرد

مرحوم میرزای شیرازی از اصفهان به زیارت نجف اشرف شد، مرحوم شیخ مرتضی انصاری در نجف بوده است و میل داشت که میرزا به اصفهان مراجعت نکند و در حوزه نحف اقامت نماید شیخ در مجلسی با میرزا اجتماع می کند و مسئله ای را عنوان بحث قرار می دهد و راجع به بیع فضولی چنان غور می کند و به چند صورت برای نفی و اثبات آن مسئله دلیل و برهان اقامه می کند که میرزا از مقام علمی شیخ تعجب کرده و در آن مجلس این بیت را می گوید:
چشم مسافر چو بر جمال تو افتد - عزم رحیلش بدل شود به اقامت
از برگشتن به اصفهان منصرف شده و در نجف ماندگار می شود و در درس شیخ شرکت کرده به جائی می رسد که میرزای شیرازی و مرجع کل می شود.(166)
- میرزای شیرازی

اگر استادی به تدریس حاضر نشد به عیادتش بروید

از مرحوم میرزای بزرگ شیرازی - قدس سره - نقل می کنند که فرمود: چنانچه امام جماعتی را دیدید به نماز جماعت حاضر نشد بدانید از دنیا رفته است، برای تشییع جنازه اش بروید.
کنایه از اینکه امام جماعت نماز جماعت را حتی المقدور ترک نمی کند.
و اگر دیدید استادی برای تدریس حاضر نشد به عیادتش بروید که بیمار است، کنایه از اینکه استاد بدون جهت درس را ترک می کند و اگر دیدید درس را ترک کرده معلوم می شود مریض است پس به عیادتش بروید.(167)
- تعلیم

اگر استادی به تدریس حاضر نشد به عیادتش بروید

از مرحوم میرزای بزرگ شیرازی - قدس سره - نقل می کنند که فرمود: چنانچه امام جماعتی را دیدید به نماز جماعت حاضر نشد بدانید از دنیا رفته است، برای تشییع جنازه اش بروید.
کنایه از اینکه امام جماعت نماز جماعت را حتی المقدور ترک نمی کند.
و اگر دیدید استادی برای تدریس حاضر نشد به عیادتش بروید که بیمار است، کنایه از اینکه استاد بدون جهت درس را ترک می کند و اگر دیدید درس را ترک کرده معلوم می شود مریض است پس به عیادتش بروید.(168)
- اراده