فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

علاقه شدید میرزای شیرازی به علم

آیت الله آقای حاج سید رضی شیرازی فرمودند: میرزا حالش خیلی بد بود معلوم نبود در حال اغماست یا حادثه ای پیش آمده است؟ از مرحوم آقا میرزا علی (فرزند میرزا) پرسیدند: از کجا معلوم که او در حال اغما است؟ وی چاره ای اندیشیده و گفت: یک مسئله فقهی عنوان کنید اگر او در حال اغما نباشد جواب می دهد لذا از هم می پرسند: آیا خوردن سوخته های نان جایز است یا نه؟ میرزا جواب می دهد: به نظر می رسد چون از خباثت است خوردنش جایز نباشد.(160)
مرحوم میرزا علاوه بر عنایات کامل به آموزش و پیشرفت شاگردانش توجه آنها را به مسائل عرفی جامعه و معاشرت و برخورد شایسته با مردم جلب می کرد و خصوصیات اجتماعی و عرفی لازم را برای یک دانشمند مذهبی در کنار تخصصهای علمی بیان می کرد و این خصوصیات را در شخصیت شاگردانش بوجود آورده و پرورش می داد.(161)
- سیره علماء

علاقه شدید میرزای شیرازی به علم

آیت الله آقای حاج سید رضی شیرازی فرمودند: میرزا حالش خیلی بد بود معلوم نبود در حال اغماست یا حادثه ای پیش آمده است؟ از مرحوم آقا میرزا علی (فرزند میرزا) پرسیدند: از کجا معلوم که او در حال اغما است؟ وی چاره ای اندیشیده و گفت: یک مسئله فقهی عنوان کنید اگر او در حال اغما نباشد جواب می دهد لذا از هم می پرسند: آیا خوردن سوخته های نان جایز است یا نه؟ میرزا جواب می دهد: به نظر می رسد چون از خباثت است خوردنش جایز نباشد.(162)
مرحوم میرزا علاوه بر عنایات کامل به آموزش و پیشرفت شاگردانش توجه آنها را به مسائل عرفی جامعه و معاشرت و برخورد شایسته با مردم جلب می کرد و خصوصیات اجتماعی و عرفی لازم را برای یک دانشمند مذهبی در کنار تخصصهای علمی بیان می کرد و این خصوصیات را در شخصیت شاگردانش بوجود آورده و پرورش می داد.(163)
- میرزای شیرازی

میرزای شیرازی چون درس شیخ انصاری را دید قصد ماندن در نجف کرد

مرحوم میرزای شیرازی از اصفهان به زیارت نجف اشرف شد، مرحوم شیخ مرتضی انصاری در نجف بوده است و میل داشت که میرزا به اصفهان مراجعت نکند و در حوزه نحف اقامت نماید شیخ در مجلسی با میرزا اجتماع می کند و مسئله ای را عنوان بحث قرار می دهد و راجع به بیع فضولی چنان غور می کند و به چند صورت برای نفی و اثبات آن مسئله دلیل و برهان اقامه می کند که میرزا از مقام علمی شیخ تعجب کرده و در آن مجلس این بیت را می گوید:
چشم مسافر چو بر جمال تو افتد - عزم رحیلش بدل شود به اقامت
از برگشتن به اصفهان منصرف شده و در نجف ماندگار می شود و در درس شیخ شرکت کرده به جائی می رسد که میرزای شیرازی و مرجع کل می شود.(164)
- شیخ انصاری