فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مرحوم ملا علی کنی از شدت فقر متوسل به حر شهید شد

جناب شیخ اجل حاج شیخ حسن اصفهانی حکایت نموده که: مرحوم حاج ملا علی کنی - قدس سره - در کربلا در مدرسه حسن خان با کمال سختی و تنگدستی می گذرانید، متوسل به حضرت حر شهید - علیه السلام - گردید و چند هفته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف می شد، و چند هفته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف می شد، شبی در خواب دید آن شهید سعید فرمود: آقای من، ترا آقای طهران مقرر فرمود. فردای همان شب مؤمنی پیدا شد قنات آب به ایشان بخشید، دیگری آمده یکساله بیست و پنج تومان اجاره کرد به همان پول خود را به طهران رسانید، سال دیگر قنات را یکساله چهارصد تومان اجاره داد کم کم امورش بالا گرفت بحدی که ناصرالدین شاه از او خائف بود، وقتی که به دستور شاه مسجدی را که در مسیر خیابان واقع شده بود خواستند خراب به شاه نوشت الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل شاه نتوانست مسجد را خراب کند.(126)
- توسل

مرحوم ملا علی کنی از شدت فقر متوسل به حر شهید شد

جناب شیخ اجل حاج شیخ حسن اصفهانی حکایت نموده که: مرحوم حاج ملا علی کنی - قدس سره - در کربلا در مدرسه حسن خان با کمال سختی و تنگدستی می گذرانید، متوسل به حضرت حر شهید - علیه السلام - گردید و چند هفته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف می شد، و چند هفته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف می شد، شبی در خواب دید آن شهید سعید فرمود: آقای من، ترا آقای طهران مقرر فرمود. فردای همان شب مؤمنی پیدا شد قنات آب به ایشان بخشید، دیگری آمده یکساله بیست و پنج تومان اجاره کرد به همان پول خود را به طهران رسانید، سال دیگر قنات را یکساله چهارصد تومان اجاره داد کم کم امورش بالا گرفت بحدی که ناصرالدین شاه از او خائف بود، وقتی که به دستور شاه مسجدی را که در مسیر خیابان واقع شده بود خواستند خراب به شاه نوشت الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل شاه نتوانست مسجد را خراب کند.(127)
- حر شهید

مرحوم ملا علی کنی از شدت فقر متوسل به حر شهید شد

جناب شیخ اجل حاج شیخ حسن اصفهانی حکایت نموده که: مرحوم حاج ملا علی کنی - قدس سره - در کربلا در مدرسه حسن خان با کمال سختی و تنگدستی می گذرانید، متوسل به حضرت حر شهید - علیه السلام - گردید و چند هفته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف می شد، و چند هفته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف می شد، شبی در خواب دید آن شهید سعید فرمود: آقای من، ترا آقای طهران مقرر فرمود. فردای همان شب مؤمنی پیدا شد قنات آب به ایشان بخشید، دیگری آمده یکساله بیست و پنج تومان اجاره کرد به همان پول خود را به طهران رسانید، سال دیگر قنات را یکساله چهارصد تومان اجاره داد کم کم امورش بالا گرفت بحدی که ناصرالدین شاه از او خائف بود، وقتی که به دستور شاه مسجدی را که در مسیر خیابان واقع شده بود خواستند خراب به شاه نوشت الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل شاه نتوانست مسجد را خراب کند.(128)
- تنگدستی