فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چند روایت

ان انفاسک اجزاء عمرک فلا تفنها الا فی طاعة تزلفک .(116)
همانا نفسهای تو اجزاء عمر تواند پس آنها را فقط در طاعتی صرف کن که تو را به درگاه حق تعالی نزدیک گرداند.
ان اوقاتک اجزاء عمرک فلاتنفذ لک وقتا الا فیما ینجیک .(117)
همانا وقتهای تو اجزاء عمر تواند پس اوقات خود را صرف مکن مگر در آنچه موجب نجات و رستگاریت شود.
زندگانی چنان کوتاه است که هنوز چشم نگشوده باید از این سرای رخت سفر ببندیم با وجود این، یک ثلث اوقات خود را در خواب راحت و دو ثلث دیگر را در خواب غفلت و همیشه در خوابیم. چنانکه گفته اند: الناس ینام اذا ماتوا انتبهوا.
مردم در خوابند، فقط هنگام مرگ بیدار شوند. یکی از بزرگان گوید زندگانی را چنان بگذرانید که به هنگام مرگ دچار حسرت نشوید.
- طلبه

نخستین وظیفه یک طلبه

نخستین کاری که طلبه بعنوان یک طلبه باید بکند این است که تبارنامه صنفی خویش را بخوبی بشناسد، و بداند که وارد چه جریانی شده و چکاره است، و پا جای پای چه کسانی گذاشته است در این شناخت و پیگیری است که می رسد به منشأ صنفی روحانی.
طلبه هنگامی که دانست که از نظر صنفی و شغلی از تبار پیامبران است و سلاله ابراهیم و موسی و عیسی و محمد - صلی الله علیه و آله - و بت شکنان بزرگ تاریخ است، با شخصیت و قوامی سخن خواهد گفت، وارد جریان انبیاء می شود و خود وارث جریان انبیائی تاریخ است جریانی که از پیامبران به پیامبر ما و از پیغمبر اکرم به ائمه طاهرین و از ائمه طاهرین به علمای عاملین تا امروز که رسیده است به روحانیت و به طلاب علوم دینی و وارثان موضع متعهد اسلامی.(118)
- وظیفه

نخستین وظیفه یک طلبه

نخستین کاری که طلبه بعنوان یک طلبه باید بکند این است که تبارنامه صنفی خویش را بخوبی بشناسد، و بداند که وارد چه جریانی شده و چکاره است، و پا جای پای چه کسانی گذاشته است در این شناخت و پیگیری است که می رسد به منشأ صنفی روحانی.
طلبه هنگامی که دانست که از نظر صنفی و شغلی از تبار پیامبران است و سلاله ابراهیم و موسی و عیسی و محمد - صلی الله علیه و آله - و بت شکنان بزرگ تاریخ است، با شخصیت و قوامی سخن خواهد گفت، وارد جریان انبیاء می شود و خود وارث جریان انبیائی تاریخ است جریانی که از پیامبران به پیامبر ما و از پیغمبر اکرم به ائمه طاهرین و از ائمه طاهرین به علمای عاملین تا امروز که رسیده است به روحانیت و به طلاب علوم دینی و وارثان موضع متعهد اسلامی.(119)
- عمامه