فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

آیات، روایات، داستان

- عمر

چند روایت

ان انفاسک اجزاء عمرک فلا تفنها الا فی طاعة تزلفک .(114)
همانا نفسهای تو اجزاء عمر تواند پس آنها را فقط در طاعتی صرف کن که تو را به درگاه حق تعالی نزدیک گرداند.
ان اوقاتک اجزاء عمرک فلاتنفذ لک وقتا الا فیما ینجیک .(115)
همانا وقتهای تو اجزاء عمر تواند پس اوقات خود را صرف مکن مگر در آنچه موجب نجات و رستگاریت شود.
زندگانی چنان کوتاه است که هنوز چشم نگشوده باید از این سرای رخت سفر ببندیم با وجود این، یک ثلث اوقات خود را در خواب راحت و دو ثلث دیگر را در خواب غفلت و همیشه در خوابیم. چنانکه گفته اند: الناس ینام اذا ماتوا انتبهوا.
مردم در خوابند، فقط هنگام مرگ بیدار شوند. یکی از بزرگان گوید زندگانی را چنان بگذرانید که به هنگام مرگ دچار حسرت نشوید.
- وقت

چند روایت

ان انفاسک اجزاء عمرک فلا تفنها الا فی طاعة تزلفک .(116)
همانا نفسهای تو اجزاء عمر تواند پس آنها را فقط در طاعتی صرف کن که تو را به درگاه حق تعالی نزدیک گرداند.
ان اوقاتک اجزاء عمرک فلاتنفذ لک وقتا الا فیما ینجیک .(117)
همانا وقتهای تو اجزاء عمر تواند پس اوقات خود را صرف مکن مگر در آنچه موجب نجات و رستگاریت شود.
زندگانی چنان کوتاه است که هنوز چشم نگشوده باید از این سرای رخت سفر ببندیم با وجود این، یک ثلث اوقات خود را در خواب راحت و دو ثلث دیگر را در خواب غفلت و همیشه در خوابیم. چنانکه گفته اند: الناس ینام اذا ماتوا انتبهوا.
مردم در خوابند، فقط هنگام مرگ بیدار شوند. یکی از بزرگان گوید زندگانی را چنان بگذرانید که به هنگام مرگ دچار حسرت نشوید.
- طلبه