فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شعری از مؤلف

من سراپا عیبم و ستار تو - در معاصی غرقم و غفار تو
غافل از حال خود و نادان منم - عالم و آگاه از اسرار تو
عاجز و درمانده و محتاج من - بی نیاز و قادر و مختار تو
همچو خاری خوار و بی مقدار من - هم گل و هم بلبل و گلزار تو
دائم اندر قلب من خوف و رجاست - چونکه غفاری و هم قهار تو
هست در دوشم گناهی مثل کوه - شرمسارم یا رب از دیدار تو
مستحق بخشش و احسان منم - گرچه از کردار من بیزار تو
روز محشر وای بر احوال من - با عدالت گر کنی رفتار تو
رحمتت از خشم تو افزونتر است - دائماً عفو است و احسان کار تو
ای حسینی آبرویت می رود - پرده بردارند اگر از کار تو
دست زن بر دامن آل علی - تا نباشی روز محشر خوار تو

بخش دوم

در استقامت و پایداری در تعلیم و تعلم