فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

علوم را از اهل بیت عصمت باید فراگرفت

قال الصادق علیه السلام: کل علم یخرج عن هذا البیت فهو باطل امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر علم که از این خانه (اشاره به خانه خود کرد) بیرون نیاید آن باطل است.
و نیز فرمود: اذا اردت العلم الصحیح فخذه عن هذا البیت .
به بعضی از اصحاب خود فرمود: اگر علم صحیح را خواستی آن را از اهل این بیت اخذ نما. زیرا که علم صحیح را روایت می کنیم شرح حکمت و فصل الخطاب به ما عطاء شده است.(108)
- علم

علوم را از اهل بیت عصمت باید فراگرفت

قال الصادق علیه السلام: کل علم یخرج عن هذا البیت فهو باطل امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر علم که از این خانه (اشاره به خانه خود کرد) بیرون نیاید آن باطل است.
و نیز فرمود: اذا اردت العلم الصحیح فخذه عن هذا البیت .
به بعضی از اصحاب خود فرمود: اگر علم صحیح را خواستی آن را از اهل این بیت اخذ نما. زیرا که علم صحیح را روایت می کنیم شرح حکمت و فصل الخطاب به ما عطاء شده است.(109)
- اهل بیت(ع)

علوم را از اهل بیت عصمت باید فراگرفت

قال الصادق علیه السلام: کل علم یخرج عن هذا البیت فهو باطل امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر علم که از این خانه (اشاره به خانه خود کرد) بیرون نیاید آن باطل است.
و نیز فرمود: اذا اردت العلم الصحیح فخذه عن هذا البیت .
به بعضی از اصحاب خود فرمود: اگر علم صحیح را خواستی آن را از اهل این بیت اخذ نما. زیرا که علم صحیح را روایت می کنیم شرح حکمت و فصل الخطاب به ما عطاء شده است.(110)
- علمای دینی