فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مناظره ابن فهد حلی با اهل سنت

مؤلف کتاب روضات الجنات گفته است: یافتم در بعضی از مصنفات یکی از معاصرین خود که نوشته بود: احمد بن فهد حلی مناظره و مباحثه کرد با اهل سنت و جماعت در زمان حکومت میرزا اسبند ترکمان در عراق عرب و چون ابن فهد در مناظره غلبه و پیروزی را بدست آورد و با اقامه دلیل و برهان حقانیت شیعه و بطلان مذهب تسنن را ثابت کرد میرزا از مذهب تسنن تغییر عقیده داده و مذهب تشیع را اختیار کرد و خطبه ای به نام حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خواند.(98)
- شیعه

مناظره ابن فهد حلی با اهل سنت

مؤلف کتاب روضات الجنات گفته است: یافتم در بعضی از مصنفات یکی از معاصرین خود که نوشته بود: احمد بن فهد حلی مناظره و مباحثه کرد با اهل سنت و جماعت در زمان حکومت میرزا اسبند ترکمان در عراق عرب و چون ابن فهد در مناظره غلبه و پیروزی را بدست آورد و با اقامه دلیل و برهان حقانیت شیعه و بطلان مذهب تسنن را ثابت کرد میرزا از مذهب تسنن تغییر عقیده داده و مذهب تشیع را اختیار کرد و خطبه ای به نام حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خواند.(99)
- فقهای نامدار

محقق کرکی و ترویج قوانین اسلام و اصل در حکومت

مرحوم سید نعمت الله جزائری در اول کتاب غواص اللئالی نوشته است که چون محقق کرکی یا محقق ثانی در عصر شاه طهماسب صفوی به اصفهان و قزوین آمد سلطان به او گفت: تو به سلطنت از من سزاوارتری زیرا تو نائب امامی و من از جمله عمال تو می شوم که اوامر و نواهی تو را اجرا و عملی می کنم.
شیخ احکام و رسائل به سوی مملکت پادشاه فرستاد به نزد عمال ایشان که متضمن قوانین عدل و کیفیت سلوک عمال با رعیت در اخذ خراج و مقدار آن و مقدار مدت آن بود و امر کرد که مخالفین را بیرون کنند تا مبادا موافقین را گمراه نمایند و امر کرد که در هر بلدی و قریه ای پیشنمازی مقرر دارند که نماز را بپا و شرایع و مسائل دین را بیان نمایند.
سلطان نیز به عمال نوشت که اطاعت و امتثال اوامر شیخ نمایند و بدانند که شیخ اصل در حکومت و سلطنت است.
شیخ مذکور هرگز سوار نمی شد و یا به جائی پیاده نمی رفت مگر اینکه جوانان در رکاب او بودند و در مقابل مخالفین مجاهده می نمودند و لعن می کردند هر کسی را بر طریقه متخلفین بود.
گویند روزی که شیخ به اصفهان آمد فردای آن روز به مسجد رفت و نماز خواند و پس از نماز جماعت یکی از شاگردان او منبر رفت و آشکارا متخلفین را سب کرد.
سید جزائری نوشته است علمای شیعه که در مکه بودند به علمای اصفهان نوشتند که: شما سب می نمائید متخلفین را که اصفهان و در عوض ما که در حرمین شریفین می باشیم، عامه ما را به سبب این سب سیاست و عذاب می کنند.
صاحب لؤلؤ همین را قدح در محقق ثانی دانسته است که اگر این نسبت صحیح باشد خلاف آن چیزی است که از ائمه - علیهم السلام در باب تقیه رسیده است.
صاحب قصص العلماء گوید: شاید محقق ثانی مصلحت را در این دیده است که آن را شایع و رایج کند تا بر مردم بطلان آنها آشکار شود.(100)
- ترویج