فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مناظره ابن فهد حلی با اهل سنت

مؤلف کتاب روضات الجنات گفته است: یافتم در بعضی از مصنفات یکی از معاصرین خود که نوشته بود: احمد بن فهد حلی مناظره و مباحثه کرد با اهل سنت و جماعت در زمان حکومت میرزا اسبند ترکمان در عراق عرب و چون ابن فهد در مناظره غلبه و پیروزی را بدست آورد و با اقامه دلیل و برهان حقانیت شیعه و بطلان مذهب تسنن را ثابت کرد میرزا از مذهب تسنن تغییر عقیده داده و مذهب تشیع را اختیار کرد و خطبه ای به نام حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خواند.(97)
- حق و باطل

مناظره ابن فهد حلی با اهل سنت

مؤلف کتاب روضات الجنات گفته است: یافتم در بعضی از مصنفات یکی از معاصرین خود که نوشته بود: احمد بن فهد حلی مناظره و مباحثه کرد با اهل سنت و جماعت در زمان حکومت میرزا اسبند ترکمان در عراق عرب و چون ابن فهد در مناظره غلبه و پیروزی را بدست آورد و با اقامه دلیل و برهان حقانیت شیعه و بطلان مذهب تسنن را ثابت کرد میرزا از مذهب تسنن تغییر عقیده داده و مذهب تشیع را اختیار کرد و خطبه ای به نام حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خواند.(98)
- شیعه

مناظره ابن فهد حلی با اهل سنت

مؤلف کتاب روضات الجنات گفته است: یافتم در بعضی از مصنفات یکی از معاصرین خود که نوشته بود: احمد بن فهد حلی مناظره و مباحثه کرد با اهل سنت و جماعت در زمان حکومت میرزا اسبند ترکمان در عراق عرب و چون ابن فهد در مناظره غلبه و پیروزی را بدست آورد و با اقامه دلیل و برهان حقانیت شیعه و بطلان مذهب تسنن را ثابت کرد میرزا از مذهب تسنن تغییر عقیده داده و مذهب تشیع را اختیار کرد و خطبه ای به نام حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خواند.(99)
- فقهای نامدار