فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

دشمنی دین با علم در اروپا

در اروپا در آن هنگام که فلسفه یونانی و تمدن رومائی پیدایش یافت تعصب دینی در این عهد آنچنان بود که با اهل علم و دانش به مبارزه برمی خواستند و دانش پژوهان و طرفداران علم را زندیق و کافر می خواندند و این وضع تا قرن پانزدهم میلادی همچنان ادامه داشت و روز به روز شدت می یافت تا جائی که دانشمندان را به آتش می کشیدند و بدنشان را قطعه قطعه می کردند.
تاریخ نویسان اخیر، افرادی را که در طی سه قرن در اروپا قربانی علم شدند در حدود سه هزار شمرده اند.
در این میان که علم و دانش تحت شکنجه و حمله و یورش از هر طرف بود جز پیروان محمد - صلی الله علیه و آله - در کشورهای اسلامی مدافعی نداشت، دریبر دانشمند و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا در کتابش منازعه بین علم و دین می نویسد: اشتغال مسلمانان به علم مربوط است به اولین عهدشان یعنی فتح اسکندریه و از آن دو قرن نگذشت که به تمام کتب علمی یونان آشنا شدند و بخوبی آن را دریافتند و...(95)
- علم

دشمنی دین با علم در اروپا

در اروپا در آن هنگام که فلسفه یونانی و تمدن رومائی پیدایش یافت تعصب دینی در این عهد آنچنان بود که با اهل علم و دانش به مبارزه برمی خواستند و دانش پژوهان و طرفداران علم را زندیق و کافر می خواندند و این وضع تا قرن پانزدهم میلادی همچنان ادامه داشت و روز به روز شدت می یافت تا جائی که دانشمندان را به آتش می کشیدند و بدنشان را قطعه قطعه می کردند.
تاریخ نویسان اخیر، افرادی را که در طی سه قرن در اروپا قربانی علم شدند در حدود سه هزار شمرده اند.
در این میان که علم و دانش تحت شکنجه و حمله و یورش از هر طرف بود جز پیروان محمد - صلی الله علیه و آله - در کشورهای اسلامی مدافعی نداشت، دریبر دانشمند و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا در کتابش منازعه بین علم و دین می نویسد: اشتغال مسلمانان به علم مربوط است به اولین عهدشان یعنی فتح اسکندریه و از آن دو قرن نگذشت که به تمام کتب علمی یونان آشنا شدند و بخوبی آن را دریافتند و...(96)
- مناظره

مناظره ابن فهد حلی با اهل سنت

مؤلف کتاب روضات الجنات گفته است: یافتم در بعضی از مصنفات یکی از معاصرین خود که نوشته بود: احمد بن فهد حلی مناظره و مباحثه کرد با اهل سنت و جماعت در زمان حکومت میرزا اسبند ترکمان در عراق عرب و چون ابن فهد در مناظره غلبه و پیروزی را بدست آورد و با اقامه دلیل و برهان حقانیت شیعه و بطلان مذهب تسنن را ثابت کرد میرزا از مذهب تسنن تغییر عقیده داده و مذهب تشیع را اختیار کرد و خطبه ای به نام حضرت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومین آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خواند.(97)
- حق و باطل