فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

معادل وزن دخترش درهم نذر کرد که او شفا یابد

زاهد العلماء لقب منصور بن عیسی مکنی به ابوسعید طبیب نصرانی است وی طبیب نصیرالدوله بن مران حاکم دیار بکر در ایام خلافت قائم به امر الله بود و مورد احترام و اعتماد فراوان او بود وی بیمارستان میافارقین را تأسیس کرد.
سدیدالدین بن رقیقه طبیب حکایت کند که موجب ساختمان بیمارستان میافارقین این است که هنگامی که نصیرالدوله در میافارقین بسر می برد دخترش بیمار گردید، نصیرالدوله که علاقه فراوان به این دختر داشت نذر کرد که اگر شفا یابد معادل وزن وی دهم صدقه دهد زاهد العلماء آن دختر را معالجه کرد و پیشنهاد کرد مبلغ مورد نظر را صرف ساختمان بیمارستان عمومی کند تا علاوه بر پاداش اخروی مایه نیکنامی وی گردد. نصیرالدوله این پیشنهاد را پذیرفت و فرمود بیمارستانی عالی و مجهز به تمام وسائل ایجاد گردید و املاکی برای اداره و رفع نیازمندی های آن وقف نمود.
زاهد العلماء تألیفاتی هم دارد...(68)
- علی(ع): سخنان گهربار

روایاتی چند در مذمت جهل و نادانی و خطر آن

این شعر از حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - در مذمت جهل وارد است:
و فی الجهل قبل الموت موت لاهله - و اجسادهم قبل القبور قبور
و ان امرء لم یحیی بالعلم میتة - فلیس له حتی النشور نشور (69)
یعنی در جهل و نادانی قبل از مرگ مرگی است برای صاحب جهل، و بدنهای صاحبان جهل قبل از این که داخل قبر شوند قبوری هستند و اگر آدمی با دانش زنده نباشد مرداری بیش نیست، پس برای او تا نشور نشوری نیست.
امام علی - علیه السلام - در بی نتیجه بودن مساعی کسانی که عمل از روی بصیرت و بینش نمی کنند چنین فرموده است: المتعبد بغیر علم کحمار الطاحونة یدور و لایبرح من مکانه . عبادتگر بی علم همچون خر آسیاب است که همواره در یکجا می چرخد و گامی بیش نمی رود.(70)
و نیز فرمود: لایری الجاهل الا مفرطا او مفترطا؛ جاهل را نبینی جز اینکه یا افراط می کند یا تفریط (یا تند می رود و یا کند) (71)
امام جعفر صادق - علیه السلام - می فرماید: العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطریق، لایزیده سرعة السیر الا بعدا؛ کسی که بدون بصیرت و بینش عمل کند همچون کسی است که در طریق و مسیر پیش نمی رود، از این رو هر چه بر تندی و حرکت خود بیفزاید، از مقصد دورتر می شود.(72)
علی علیه السلام فرموده است: ایاکم و الجهال من المتعبدین و الفجار من العلماء فانهم فتنة کل مفتون ؛ بپرهیزید از متعبدین جاهل (مقدس مآب) و از دانشمندان بدکاره که آنان هیزم هر آتشی هستند(73).
علی - علیه السلام - فرمود: آدمیزاد شبیه ترین چیز به سنگ محک است اگر نادان است کم عیار است و اگر دانا است پرعیار است.(74)
علی - علیه السلام - فرمود: از آنچه نمی دانی سخن مگو و هنگامی که وظیفه ای در سخن گفتن نداری لب به سخن مگشا.(75)
- جهل

روایاتی چند در مذمت جهل و نادانی و خطر آن

این شعر از حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - در مذمت جهل وارد است:
و فی الجهل قبل الموت موت لاهله - و اجسادهم قبل القبور قبور
و ان امرء لم یحیی بالعلم میتة - فلیس له حتی النشور نشور (76)
یعنی در جهل و نادانی قبل از مرگ مرگی است برای صاحب جهل، و بدنهای صاحبان جهل قبل از این که داخل قبر شوند قبوری هستند و اگر آدمی با دانش زنده نباشد مرداری بیش نیست، پس برای او تا نشور نشوری نیست.
امام علی - علیه السلام - در بی نتیجه بودن مساعی کسانی که عمل از روی بصیرت و بینش نمی کنند چنین فرموده است: المتعبد بغیر علم کحمار الطاحونة یدور و لایبرح من مکانه . عبادتگر بی علم همچون خر آسیاب است که همواره در یکجا می چرخد و گامی بیش نمی رود.(77)
و نیز فرمود: لایری الجاهل الا مفرطا او مفترطا؛ جاهل را نبینی جز اینکه یا افراط می کند یا تفریط (یا تند می رود و یا کند) (78)
امام جعفر صادق - علیه السلام - می فرماید: العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطریق، لایزیده سرعة السیر الا بعدا؛ کسی که بدون بصیرت و بینش عمل کند همچون کسی است که در طریق و مسیر پیش نمی رود، از این رو هر چه بر تندی و حرکت خود بیفزاید، از مقصد دورتر می شود.(79)
علی علیه السلام فرموده است: ایاکم و الجهال من المتعبدین و الفجار من العلماء فانهم فتنة کل مفتون ؛ بپرهیزید از متعبدین جاهل (مقدس مآب) و از دانشمندان بدکاره که آنان هیزم هر آتشی هستند(80).
علی - علیه السلام - فرمود: آدمیزاد شبیه ترین چیز به سنگ محک است اگر نادان است کم عیار است و اگر دانا است پرعیار است.(81)
علی - علیه السلام - فرمود: از آنچه نمی دانی سخن مگو و هنگامی که وظیفه ای در سخن گفتن نداری لب به سخن مگشا.(82)
- جهل