فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

عالم پیر، جوان و جاهل جوان، پیر است

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: الجاهل صغیر و ان کان شیخا و العالم کبیر و ان کان حدثا، الادب یغنی من الحسب؛ آدم نادان (همیشه) کوچک است اگر چه سالمند و پیر باشد ولی عالم و دانشمند (همیشه) بزرگ است اگرچه از نظر سن و سال جوان باشد.
و نیز فرموده است: ادب و دانش انسان را از حسب بی نیاز می کند.
و نیز فرموده است: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر؛ علم و دانش آموختن در خردسالی مانند نقشی است که در سنگ است و از بین نمی رود.
و نیز حضرت صادق - علیه السلام - فرموده است: الملوک حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک.
سلاطین فرمانروایان مردمند و علما فرمانروایان سلاطینند.(65)
- ادب

عالم پیر، جوان و جاهل جوان، پیر است

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: الجاهل صغیر و ان کان شیخا و العالم کبیر و ان کان حدثا، الادب یغنی من الحسب؛ آدم نادان (همیشه) کوچک است اگر چه سالمند و پیر باشد ولی عالم و دانشمند (همیشه) بزرگ است اگرچه از نظر سن و سال جوان باشد.
و نیز فرموده است: ادب و دانش انسان را از حسب بی نیاز می کند.
و نیز فرموده است: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر؛ علم و دانش آموختن در خردسالی مانند نقشی است که در سنگ است و از بین نمی رود.
و نیز حضرت صادق - علیه السلام - فرموده است: الملوک حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک.
سلاطین فرمانروایان مردمند و علما فرمانروایان سلاطینند.(66)
- نذر

معادل وزن دخترش درهم نذر کرد که او شفا یابد

زاهد العلماء لقب منصور بن عیسی مکنی به ابوسعید طبیب نصرانی است وی طبیب نصیرالدوله بن مران حاکم دیار بکر در ایام خلافت قائم به امر الله بود و مورد احترام و اعتماد فراوان او بود وی بیمارستان میافارقین را تأسیس کرد.
سدیدالدین بن رقیقه طبیب حکایت کند که موجب ساختمان بیمارستان میافارقین این است که هنگامی که نصیرالدوله در میافارقین بسر می برد دخترش بیمار گردید، نصیرالدوله که علاقه فراوان به این دختر داشت نذر کرد که اگر شفا یابد معادل وزن وی دهم صدقه دهد زاهد العلماء آن دختر را معالجه کرد و پیشنهاد کرد مبلغ مورد نظر را صرف ساختمان بیمارستان عمومی کند تا علاوه بر پاداش اخروی مایه نیکنامی وی گردد. نصیرالدوله این پیشنهاد را پذیرفت و فرمود بیمارستانی عالی و مجهز به تمام وسائل ایجاد گردید و املاکی برای اداره و رفع نیازمندی های آن وقف نمود.
زاهد العلماء تألیفاتی هم دارد...(67)
- شفا