فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

عالم پیر، جوان و جاهل جوان، پیر است

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: الجاهل صغیر و ان کان شیخا و العالم کبیر و ان کان حدثا، الادب یغنی من الحسب؛ آدم نادان (همیشه) کوچک است اگر چه سالمند و پیر باشد ولی عالم و دانشمند (همیشه) بزرگ است اگرچه از نظر سن و سال جوان باشد.
و نیز فرموده است: ادب و دانش انسان را از حسب بی نیاز می کند.
و نیز فرموده است: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر؛ علم و دانش آموختن در خردسالی مانند نقشی است که در سنگ است و از بین نمی رود.
و نیز حضرت صادق - علیه السلام - فرموده است: الملوک حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک.
سلاطین فرمانروایان مردمند و علما فرمانروایان سلاطینند.(64)
- عالم

عالم پیر، جوان و جاهل جوان، پیر است

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: الجاهل صغیر و ان کان شیخا و العالم کبیر و ان کان حدثا، الادب یغنی من الحسب؛ آدم نادان (همیشه) کوچک است اگر چه سالمند و پیر باشد ولی عالم و دانشمند (همیشه) بزرگ است اگرچه از نظر سن و سال جوان باشد.
و نیز فرموده است: ادب و دانش انسان را از حسب بی نیاز می کند.
و نیز فرموده است: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر؛ علم و دانش آموختن در خردسالی مانند نقشی است که در سنگ است و از بین نمی رود.
و نیز حضرت صادق - علیه السلام - فرموده است: الملوک حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک.
سلاطین فرمانروایان مردمند و علما فرمانروایان سلاطینند.(65)
- ادب

عالم پیر، جوان و جاهل جوان، پیر است

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: الجاهل صغیر و ان کان شیخا و العالم کبیر و ان کان حدثا، الادب یغنی من الحسب؛ آدم نادان (همیشه) کوچک است اگر چه سالمند و پیر باشد ولی عالم و دانشمند (همیشه) بزرگ است اگرچه از نظر سن و سال جوان باشد.
و نیز فرموده است: ادب و دانش انسان را از حسب بی نیاز می کند.
و نیز فرموده است: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر؛ علم و دانش آموختن در خردسالی مانند نقشی است که در سنگ است و از بین نمی رود.
و نیز حضرت صادق - علیه السلام - فرموده است: الملوک حکام الناس و العلماء حکام علی الملوک.
سلاطین فرمانروایان مردمند و علما فرمانروایان سلاطینند.(66)
- نذر