فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

اهمیت علم و عالم از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله

عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله: اخلصوا اعمالکم و اعزوا لاسلام، قالوا یا رسول الله و کیف نعز الاسلام؟ قال بالحضور عند العلماء لتعلم العلم بالرد علی اهل الاهواء فان من رد علیهم و ارادوا به وجه الله فله عبادة الثقلین الجن و الانس و من رد علیهم و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت، فقیل یا رسول الله فالمرائی یؤجر بعلمه؟ قال: ان الله اقضی علی نفسه من اعز الاسلام و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت ولو لم یرد فقد حرم النار علی وجهه. (52)
پیامبر اکرم فرمود: اعمالتان را خالص و اسلام را عزیز نمائید عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ فرمود: با حضور در نزد علما برای یاد گرفتن علم کسی که دانش بیاموزد و جواب اهل هوا را بدهد در بحث با آنها برای رضای خدا، برای او است ثواب عبادت ثقلین و جن و انس.
عرض کردند یا رسول الله ریاکار هم از عملش بهره ای دارد؟ فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه الله برای عزت اسلام کار می کند برای برای اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای خدا نباشد (با این حال) خدا آتش جهنم را بر او حرام کرده است.
- کلام خاتم(ص)

اهمیت علم و عالم از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله

عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله: اخلصوا اعمالکم و اعزوا لاسلام، قالوا یا رسول الله و کیف نعز الاسلام؟ قال بالحضور عند العلماء لتعلم العلم بالرد علی اهل الاهواء فان من رد علیهم و ارادوا به وجه الله فله عبادة الثقلین الجن و الانس و من رد علیهم و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت، فقیل یا رسول الله فالمرائی یؤجر بعلمه؟ قال: ان الله اقضی علی نفسه من اعز الاسلام و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت ولو لم یرد فقد حرم النار علی وجهه. (53)
پیامبر اکرم فرمود: اعمالتان را خالص و اسلام را عزیز نمائید عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ فرمود: با حضور در نزد علما برای یاد گرفتن علم کسی که دانش بیاموزد و جواب اهل هوا را بدهد در بحث با آنها برای رضای خدا، برای او است ثواب عبادت ثقلین و جن و انس.
عرض کردند یا رسول الله ریاکار هم از عملش بهره ای دارد؟ فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه الله برای عزت اسلام کار می کند برای برای اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای خدا نباشد (با این حال) خدا آتش جهنم را بر او حرام کرده است.
- نیت

اهمیت علم و عالم از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله

عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله: اخلصوا اعمالکم و اعزوا لاسلام، قالوا یا رسول الله و کیف نعز الاسلام؟ قال بالحضور عند العلماء لتعلم العلم بالرد علی اهل الاهواء فان من رد علیهم و ارادوا به وجه الله فله عبادة الثقلین الجن و الانس و من رد علیهم و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت، فقیل یا رسول الله فالمرائی یؤجر بعلمه؟ قال: ان الله اقضی علی نفسه من اعز الاسلام و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت ولو لم یرد فقد حرم النار علی وجهه. (54)
پیامبر اکرم فرمود: اعمالتان را خالص و اسلام را عزیز نمائید عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ فرمود: با حضور در نزد علما برای یاد گرفتن علم کسی که دانش بیاموزد و جواب اهل هوا را بدهد در بحث با آنها برای رضای خدا، برای او است ثواب عبادت ثقلین و جن و انس.
عرض کردند یا رسول الله ریاکار هم از عملش بهره ای دارد؟ فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه الله برای عزت اسلام کار می کند برای برای اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای خدا نباشد (با این حال) خدا آتش جهنم را بر او حرام کرده است.
- بانوان وارسته