فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سفارش حضرت صادق(ع) به تحصیل علم سر و باطن

حضرت صادق علیه السلام در وصیت خود به فرزندش اسماعیل فرموده است:
یا بنی اجتهد فی تعلم علم السر فان برکته کثیرة اکثر مما یظن یا بنی من تعلم علم العلانیة و ترک علم السر - یهلک و لایسعد یا بنی ان اردت ان یکرمک ربک بعلم السر فعلیک ببغض الدنیا و اعرف خدمت الصالحین و احکم امرک للموت فاذا اجتمعت فیک هذه الخصال الثلاثة یکرمک ربک بعلم السر.
یعنی ای فرزند عزیزم در آموختن علم باطن سخت کوش باش، که بیش از آنچه تصور می رود سودمند و نافع است هر کس که تنها به علم ظاهر پردازد و از علم باطن و سر بی خبر باشد بی آنکه خود بداند موجب هلاک و تباهی خود شده است، پسرکم! اگر دوست داری که پروردگار تو را به زیور علم باطن کرامت بخشد، باید که به چشم نفرت در دنیا بنگری و به ارزش خدمت به صالحان عارف باشی و کار خویشتن را برای مرگ استواری دهی. در چنین حالتی که تو را این سه خصلت فراهم آمد پروردگار متعال تو را به علم سر و باطن مفتخر و مکرم خواهد فرمود.(47)
و نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله حدیث است که فرمود: من اراد ان یحفظ العلوم فعلیه بخمس خصال: صلاة اللیل ولو برکعتین و الدوام علی الوضوء و التقوی فی السر و العلانیة و ان یأکل الغذاء لقوة لا لشهوة و السواک؛ یعنی هر کس بخواهد حافظ علوم شود باید به این پنج خصلت توجه کند: نماز شب اگرچه دو رکعت باشد و پیوسته با وضو باشد و در پیدا و نهان پارسا و خداترس باشد غذا برای کسب نیرو بخورد نه برای شهوت و پنجم آنکه از مسواک زدن دندانهای خود غاعل نباشد.(48)
- علم

سفارش حضرت صادق(ع) به تحصیل علم سر و باطن

حضرت صادق علیه السلام در وصیت خود به فرزندش اسماعیل فرموده است:
یا بنی اجتهد فی تعلم علم السر فان برکته کثیرة اکثر مما یظن یا بنی من تعلم علم العلانیة و ترک علم السر - یهلک و لایسعد یا بنی ان اردت ان یکرمک ربک بعلم السر فعلیک ببغض الدنیا و اعرف خدمت الصالحین و احکم امرک للموت فاذا اجتمعت فیک هذه الخصال الثلاثة یکرمک ربک بعلم السر.
یعنی ای فرزند عزیزم در آموختن علم باطن سخت کوش باش، که بیش از آنچه تصور می رود سودمند و نافع است هر کس که تنها به علم ظاهر پردازد و از علم باطن و سر بی خبر باشد بی آنکه خود بداند موجب هلاک و تباهی خود شده است، پسرکم! اگر دوست داری که پروردگار تو را به زیور علم باطن کرامت بخشد، باید که به چشم نفرت در دنیا بنگری و به ارزش خدمت به صالحان عارف باشی و کار خویشتن را برای مرگ استواری دهی. در چنین حالتی که تو را این سه خصلت فراهم آمد پروردگار متعال تو را به علم سر و باطن مفتخر و مکرم خواهد فرمود.(49)
و نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله حدیث است که فرمود: من اراد ان یحفظ العلوم فعلیه بخمس خصال: صلاة اللیل ولو برکعتین و الدوام علی الوضوء و التقوی فی السر و العلانیة و ان یأکل الغذاء لقوة لا لشهوة و السواک؛ یعنی هر کس بخواهد حافظ علوم شود باید به این پنج خصلت توجه کند: نماز شب اگرچه دو رکعت باشد و پیوسته با وضو باشد و در پیدا و نهان پارسا و خداترس باشد غذا برای کسب نیرو بخورد نه برای شهوت و پنجم آنکه از مسواک زدن دندانهای خود غاعل نباشد.(50)
- هشدار

هر علمی را به بدون اجازه استاد نباید به هر کسی آموخت

از پسر مرحوم حاج میرزا صادق آقا به نام آقای میرزا رضا نقل شد که ایشان گفته اند: روزی یک آقای بزرگواری به خانه ما تشریف آورد، دیدم مرحوم پدرم حاج میرزا صادق آقا به این شخص زیاد احترام می گذارد به همین جهت من خودم برای پذیرائی آن آقا شخصاً قیام کردم و برایش چائی آوردم و در خدمتش چند دقیقه نشستم، نگاهی مشفقانه به من کرده فرمود: دستوری به تو می دهم که وقتی به آن دستور عمل کنی هر خوابی را می توانی مطابق واقع تعبیر کنی، آنوقت آن دستور را به من آموخت تا اینکه مدتی از این قضیه گذشت یک روز من بی پول شده و برای مخارج خانه معطل ماندم رفتم به حرم حضرت معصومه - علیهاالسلام - و در حرم مشغول زیارت بودم خانمی نزد من آمد گفت: آقا شما تعبیر خواب می دانی گفتم: آری، آن وقت خوابش را بیان کرد، من از روی همان دستوری که آن آقای بزرگوار فرموده بود خواب را تعبیر کرده و شرح دادم دیدم خانم با کمال تعجب گفت: آقا شما اینها را از کجا می دانی که خبر از واقع می دهی، آن وقت چهار تومان پول به من داد و رفت و من با آن چهار تومان از مضیقه و سختی زندگی درآمدم و در تعبیر خواب شهرت پیدا کردم، رفیقی داشتم یک روز به من گفت: آن دستور خواب را به من نیز بیاموز، من اول از یاد دادن به او خودداری کردم و چون او زیاد اصرار کرد، من آن دستور را به او گفتم و او آن را نوشت ولی پس از آن هیچکدام نتوانستیم تعبیر خواب کنیم و هر دو از این نعمت عظمی محروم شدیم و هیچ خوابی را نتوانستیم تعبیر صحیح کنیم. آن وقت دانستم که هر سخنی را به هر کسی نباید یاد داد.
- تعلیم