فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چند روایت در فضیلت علم و عالم

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدنیا و الاخرة مع العلم و شر الدنیا و الاخرة مع الجهل (39)
رسول اکرم فرموده است خداوند بوسیله علم اطاعت می شود، خیر دنیا و آخرت با علم است و شر دنیا و آخرت در اثر جهل است.
عن الجواد علیه السلام قال: الفقه لمن کل غال و سلم الی کل عال (40)
امام جواد - علیه السلام - فرموده است: دین شناسی قیمت هر متاع گرانقدر و نردبان ترقی برای وصول به هر مقام بلندی است.
عن العالم علیه السلام قال: الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة و السبب الی المنزل الرفیعة و حاز المرء المرتبة الجلیلة فی الدین و الدنیا.
حضرت موسی بن جعفر - علیه السلام - فرموده: دین شناسی کلید بینش و دل آگاهی و عبادت کامل است، آدمی بوسیله علم می تواند به مدارج عالی دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه بزرگی را احراز نماید.(41)
- فقه

چند روایت در فضیلت علم و عالم

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدنیا و الاخرة مع العلم و شر الدنیا و الاخرة مع الجهل (42)
رسول اکرم فرموده است خداوند بوسیله علم اطاعت می شود، خیر دنیا و آخرت با علم است و شر دنیا و آخرت در اثر جهل است.
عن الجواد علیه السلام قال: الفقه لمن کل غال و سلم الی کل عال (43)
امام جواد - علیه السلام - فرموده است: دین شناسی قیمت هر متاع گرانقدر و نردبان ترقی برای وصول به هر مقام بلندی است.
عن العالم علیه السلام قال: الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة و السبب الی المنزل الرفیعة و حاز المرء المرتبة الجلیلة فی الدین و الدنیا.
حضرت موسی بن جعفر - علیه السلام - فرموده: دین شناسی کلید بینش و دل آگاهی و عبادت کامل است، آدمی بوسیله علم می تواند به مدارج عالی دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه بزرگی را احراز نماید.(44)
- سفارش

سفارش حضرت صادق(ع) به تحصیل علم سر و باطن

حضرت صادق علیه السلام در وصیت خود به فرزندش اسماعیل فرموده است:
یا بنی اجتهد فی تعلم علم السر فان برکته کثیرة اکثر مما یظن یا بنی من تعلم علم العلانیة و ترک علم السر - یهلک و لایسعد یا بنی ان اردت ان یکرمک ربک بعلم السر فعلیک ببغض الدنیا و اعرف خدمت الصالحین و احکم امرک للموت فاذا اجتمعت فیک هذه الخصال الثلاثة یکرمک ربک بعلم السر.
یعنی ای فرزند عزیزم در آموختن علم باطن سخت کوش باش، که بیش از آنچه تصور می رود سودمند و نافع است هر کس که تنها به علم ظاهر پردازد و از علم باطن و سر بی خبر باشد بی آنکه خود بداند موجب هلاک و تباهی خود شده است، پسرکم! اگر دوست داری که پروردگار تو را به زیور علم باطن کرامت بخشد، باید که به چشم نفرت در دنیا بنگری و به ارزش خدمت به صالحان عارف باشی و کار خویشتن را برای مرگ استواری دهی. در چنین حالتی که تو را این سه خصلت فراهم آمد پروردگار متعال تو را به علم سر و باطن مفتخر و مکرم خواهد فرمود.(45)
و نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله حدیث است که فرمود: من اراد ان یحفظ العلوم فعلیه بخمس خصال: صلاة اللیل ولو برکعتین و الدوام علی الوضوء و التقوی فی السر و العلانیة و ان یأکل الغذاء لقوة لا لشهوة و السواک؛ یعنی هر کس بخواهد حافظ علوم شود باید به این پنج خصلت توجه کند: نماز شب اگرچه دو رکعت باشد و پیوسته با وضو باشد و در پیدا و نهان پارسا و خداترس باشد غذا برای کسب نیرو بخورد نه برای شهوت و پنجم آنکه از مسواک زدن دندانهای خود غاعل نباشد.(46)
- تحصیل