فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

غلات را بکشید:

امام کشتن غلات را مباح کرده و در نامه ای به یکی از شیعیان فرمود:
و ان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة. (781)
هر یک از غلات را در خلوت گیر آوردی سرش را به سنگ بکوب.

نامه امام درباره غلات:

سرّی بن سلامه نامه ای به امام نگاشت و در آن از غلات و دعوتشان پرسش کرده از خطرات و مفاسد آنان اظهار نگرانی کرد و از امام خواست برای او و برادرانش دعا کند تا از شرّ ملحدان و غلات نجات یابند: حضرت پاسخ داد:
خداوند گفته های غلوآمیز و باورهای آنان را از شما دور کند آنان را همین بس که دوستانشان از آنان بیزاری می جویند. خداوند اعتقادات شما را پایدار کند و آن را گذار قرار ندهد و شما را با قول و گفتاری ثابت در دنیا و آخرت نگهدارد و پس از هدایت گمراهتان نکند....(782)

انگیزه های غلوّ:

مهمترین علل و اسبابی که عده ای را بر آن داشت تا غلوّ کنند و امام هادی - علیه السلام - را خدا بپندارند - تا آنجا که می دانیم - عبارت بودند از:
1 - معجزات و کراماتی از امام به اذن خداوند به ظهور رسید - همچنانکه از پدرانش - و منحرفان برای بدعتگری و از میان برداشتن اسلام و نابود کردن آن از آنها سود جستند.
2 - بی بند و باری و اباحی گری و حلال دانستن تمام محرمات الهی دلیل دیگری بود برای اعتقاد به غلوّ.
3 - آزمندی و طمع در اموال مردم و دست یابی به حقوق شرعی که شیعه برای امامان ارسال می داشتند زمینه ای بود برای تبلیغ غلو و ادعای باب بودن تا بتوان اموال آنان را تصاحب کرد.