فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

فارس را بکشید:

امام از شیعیان خواست فارس بن حاتم سرکرده غلات را بکشند و برای کشنده او بهشت را ضمانت نموده و فرمود: این فارس به نام من فتنه انگیزی می کند و به بدعتگری فرا می خواند. خون او برای کشنده هدر و مباح است. کیست آنکه مرا از او آسوده کند و او را بکشد تا من از طرف خدا برای او بهشت را ضمانت کنم؟.(779)
یکی از شیعیان به درخواست امام لبیک گفت و او را کشت (780) و خداوند به وسیله او بندگان و شهرها را راحت کرد.

غلات را بکشید:

امام کشتن غلات را مباح کرده و در نامه ای به یکی از شیعیان فرمود:
و ان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة. (781)
هر یک از غلات را در خلوت گیر آوردی سرش را به سنگ بکوب.

نامه امام درباره غلات:

سرّی بن سلامه نامه ای به امام نگاشت و در آن از غلات و دعوتشان پرسش کرده از خطرات و مفاسد آنان اظهار نگرانی کرد و از امام خواست برای او و برادرانش دعا کند تا از شرّ ملحدان و غلات نجات یابند: حضرت پاسخ داد:
خداوند گفته های غلوآمیز و باورهای آنان را از شما دور کند آنان را همین بس که دوستانشان از آنان بیزاری می جویند. خداوند اعتقادات شما را پایدار کند و آن را گذار قرار ندهد و شما را با قول و گفتاری ثابت در دنیا و آخرت نگهدارد و پس از هدایت گمراهتان نکند....(782)