فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

از آنان دوری کنید:

امام شیعیان خود و دیگر مسلمین را از این غلات ملحد بر حذر داشت و دستور داد با آنان قطع رابطه شود. حضرت در نامه ای به علی بن محمّد بن عیسی چنین فرمود:
خداوند قاسم یقطینی را لعنت کند، خداوند علی بن حسکه قمی را لعنت کند شیطانی خود را بر قاسم آشکار ساخته و سخنان آراسته ای برای فریفتن و گمراه کردن به او القاء می کند....(777)
در نامه دیگری به عبیدی حضرت او را از اباطیل و بیهوده گویی های غلات برحذر داشته از او می خواهد از آنان بشدت دوری کند و بیزاری بجوید. در قسمتی از نامه چنین آمده است:
من از قهری و حسن بن محمّد بابای قمی به خداوند پناه برده و از آنان بیزاری می جویم و تو و تمام پیروانم را از آنان بر حذر می دارم و آن دو را لعنت می کنم لعنت خدا بر آنان باد. به نام ما مردم را می چاپند و از اسم ما سوء استفاده می کنند و به فتنه انگیزی مشغولند و ما را می آزارند. خداوند آزارشان دهد و بر آنان لعنت فرستد و آنان را در فتنه ای پایان ناپذیر دراندازد. این بابا می پندارد که من او را مبعوث کرده ام و او باب و واسطه است، لعنت خدا بر او باد که شیطان او را دست انداخته و فریفته است. هر که این سخن را از این بابا بپذیرد لعن خدا بر او باد. ای محمّد! اگر دستت رسید سرش را به سنگ بکوبی این کار را بکن، او مرا آزار داده است خداوند او را در دنیا و آخرت آزار دهد....(778)
این نامه نگرانی شدید امام را از اینکه ملحدان در میان صفوف شیعه نفوذ کرده و اموال آنان را با فریب و ناحق غارت می کنند به روشنی نشان می دهد.

فارس را بکشید:

امام از شیعیان خواست فارس بن حاتم سرکرده غلات را بکشند و برای کشنده او بهشت را ضمانت نموده و فرمود: این فارس به نام من فتنه انگیزی می کند و به بدعتگری فرا می خواند. خون او برای کشنده هدر و مباح است. کیست آنکه مرا از او آسوده کند و او را بکشد تا من از طرف خدا برای او بهشت را ضمانت کنم؟.(779)
یکی از شیعیان به درخواست امام لبیک گفت و او را کشت (780) و خداوند به وسیله او بندگان و شهرها را راحت کرد.

غلات را بکشید:

امام کشتن غلات را مباح کرده و در نامه ای به یکی از شیعیان فرمود:
و ان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة. (781)
هر یک از غلات را در خلوت گیر آوردی سرش را به سنگ بکوب.