فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

الملیح:

ملیح، نیز یکی از کاخ های متوکل است که پنج میلیون درهم صرف آن کرد و بحتری آن را چنین می ستاید:
و استتم الصبیح فی خبر وقت - فهو مغنی انس و دار مقام... (734)
صبیح (735) در بهترین وقت به پایان رسید و اینک جایگاه انس و خوشی و شادمانی است. به سمت ملیح نگران و خیره است و اگر می توانست با گرمی بر او درود می فرستاد. چهره هر دو را خوشی پوشانده است و هر یک دیگری را با لبخند و تبسم تبریک می گوید. آن دو مانند دلدادگانی هستند که اگر دستشان می رسید یکدیگر را در آغوش گرفته با هم می زیستند....

شبداز:

یکی دیگر از کاخ های متوکل که ده میلیون درهم صرف آن شد (736) شبدیز (737) یا شبداز بود که بحتری بدان چنین اشاره می کند:
ان خیر القصور اصبح مزهواً - بکره العدی لخیر الانام... (738)
زیباترین کاخ ها سرافراز و سربلند برای بهترین خلق بپا گشت و خاری در چشم دشمنان شد. گرداگرد جعفری را خانه های ملوک فرا گرفته و در دل تیرگی چونان ستارگان می درخشند و شبداز چون دلداده ای به سوی آن نزدیک می شود.

مختار:

مختار نیز نام یکی از قصرهای متوکل است که پنج میلیون درهم صرف آن شد و در آن نقاشی های شگفت انگیز از جمله نقاشی دیری با راهبان و ترسایان (739) بود که تأثیر پذیری او را از مسیحیت نشان می دهد.
واثق، خلیفه عباسی نیز در این کاخ شرابخواری کرد و بر دیوار آن ابیات زیر را نگاشت:
ما رأینا کبهجة المختار - لا و لا مثل صورة الشهار... (740)
قصری به دل انگیزی مختار و تصویری به زیبایی شهار ندیده ام. مجلسی آمیخته با خوشی، گل های نرگس و مورد خنیاگری و موسیقی کمترین عیب و اشکالی در آن نیست جز آنکه گردش روزگار آن را درهم خواهد کوفت.