فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

منتصر و شعرا

محبت و نیکی منتصر در حق علویان و رفتار عادلانه او شاعران را به ستایش و مدح او بر انگیخت و هر یک به نوعی او را ستودند. یزید بن محمّد مهلبی چنین سرود:
و لقد بررت الطالبیة بعد ما - ذموا زماناً بعدها و زماناً... (633)
پس از مدت ها رنج و سختی در زمان گذشته تو در حق طالبیان نیکی نمودی.
و الفت و پیوند بنی هاشم را باز گرداندی و دیدی که پس از دشمنی ها همگی برادر گشته اند.
به آنان بخشش کردی و امنیت و آرامش شبانه عطا کردی تا آنکه کینه ها را فراموش کردند.
اگر گذشتگان بدانند تو چقدر در حق آنان خوبی کرده ای میزان عمل خیر تو را از همه سنگین تر خواهند دید.
بحتری نیز می گوید:
و ان علیاً لاولی بکم - و ازکی یداً عندکم من عمر... (634)
علی به شما نزدیک تر است و از عمر برایتان برتر می باشد. هر چند هر یک فضیلت خود را دارد و بدون زیان با هم به رفق و مدارا رفتار کرده اند.
منتصر پیوندهای خویشاوندی قطع شده در زمان پدر و اجدادش را مجدداً برقرار ساخت و پس از سالیان درازی که علویان محنت ها کشیده بودند و به سختی می زیستند آنان را از مهر و محبت خود برخوردار کرد و حقوق از دست رفته شان را به آنان باز گردانید.

آزادی زیارت قبر امیرالمؤمنین (ع)

متوکل رسماً زیارت مرقد امیرالمؤمنین - علیه السلام - را ممنوع کرده بود ولی پس از انتقال حکومت به منتصر او اجازه داد مردم به زیارت قبر مولای متقیان علی - علیه السلام - بروند.

آزادی زیارت مرقد امام حسین (ع)

منتصر پس از آنکه متوکل زیارت مرقد ریحانه رسول خدا آقای جوانان بهشت و سیدالشهدا را منع کرده بود و برای مخالفان مجازات های سختی تعیین نموده بود، اجازه داد مردم از هر جا که بخواهند به زیارت سبط گرامی پیامبر اکرم بروند.
در اینجا ما نیکی ها و الطاف منتصر را پس از صدها سال یاد می کنیم و بر او آفرین می فرستیم و سپاسگزار خوبی هایش هستیم. به حق او ذات پاک و شرافت خود را ثابت کرد و نشان داد در گندابی که پدرش در آن سقوط کرده بود و بدنامی دنیا و عذاب آخرت را خریده بود نلغزیده و فرو نرفت و انسانیت خود را همچنان حفظ کرد.