فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

حکومت منتصر

منتصر پس از قیام علیه پدرش و قتل او زمام حکومت را در دست گرفت و طبقات مختلف مردم، از این پیشامد خشنود گشتند، زیرا ستم متوکل و استبداد او از بین رفته بود.

منتصر و علویان

منتصر سیاستی هوشمندانه و عادلانه در برابر علویان و شیعیان اهل بیت اتخاذ کرد از جمله الطاف و اعمال خوب و (خداپسند) او می توان موارد زیر را ذکر کرد:
الف - باز گرداندن فدک به علویان (و اهل بیت).
ب - رفع ممنوعیت از اوقاف علویان و باز پس دادن آنها به متولیان اصلی که اهل بیت بودند.
ج - بر کنار کردن صالح بن علی - که علویان را می آزرد - از ولایت مدینه و تعیین والی جدیدی بر آنجا به نام علی بن الحسین و توصیه به او مبنی بر نیک رفتاری و خوبی با علویان.(632)

منتصر و شعرا

محبت و نیکی منتصر در حق علویان و رفتار عادلانه او شاعران را به ستایش و مدح او بر انگیخت و هر یک به نوعی او را ستودند. یزید بن محمّد مهلبی چنین سرود:
و لقد بررت الطالبیة بعد ما - ذموا زماناً بعدها و زماناً... (633)
پس از مدت ها رنج و سختی در زمان گذشته تو در حق طالبیان نیکی نمودی.
و الفت و پیوند بنی هاشم را باز گرداندی و دیدی که پس از دشمنی ها همگی برادر گشته اند.
به آنان بخشش کردی و امنیت و آرامش شبانه عطا کردی تا آنکه کینه ها را فراموش کردند.
اگر گذشتگان بدانند تو چقدر در حق آنان خوبی کرده ای میزان عمل خیر تو را از همه سنگین تر خواهند دید.
بحتری نیز می گوید:
و ان علیاً لاولی بکم - و ازکی یداً عندکم من عمر... (634)
علی به شما نزدیک تر است و از عمر برایتان برتر می باشد. هر چند هر یک فضیلت خود را دارد و بدون زیان با هم به رفق و مدارا رفتار کرده اند.
منتصر پیوندهای خویشاوندی قطع شده در زمان پدر و اجدادش را مجدداً برقرار ساخت و پس از سالیان درازی که علویان محنت ها کشیده بودند و به سختی می زیستند آنان را از مهر و محبت خود برخوردار کرد و حقوق از دست رفته شان را به آنان باز گردانید.