فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

هلاکت متوکّل

خداوند دعای ولیّ خود امام هادی - علیه السلام - را اجابت و کمر دشمنش را خرد نمود و به سختی از او انتقام گرفت. متوکل تنها سه روز پس از این دعا بزیست و آنگاه خداوند به زندگی ننگین او خاتمه داد و تنها از او نامی زشت بجای گذاشت. شایسته می دانیم به اختصار کیفیت مرگ او را بیان کنیم.

توطئه قتل متوکل:

توطئه ای دقیق و حساب شده برای کشتن متوکل صورت گرفت و مراحل و حلقه های آن به ترتیب طرح ریزی شد و با پنهانکاری فراوان از آشکار شدن آن جلوگیری به عمل آمد و بالاخره بدون کمترین تلفات جانی برای عاملین و مجریان، به نتیجه رسید. در اینجا بعضی از مقاطع و رؤوس این توطئه را بیان می کنیم.

سران توطئه:

سران اصلی توطئه عبارت بودند از: 1 - منتصر 2 - وصیف ترک 3 - بغای ترک. منتصر فرزند متوکل بود لیکن به دو سبب - تا آنجا که می دانیم - کینه شدیدی از پدرش جعفر؛ در دل داشت: