فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

در خان الصعالیک

برای کاستن از شأن و مقام امام در نظر عامه مردم، متوکل دستور داد حضرت را در خان الصعالیک اسکان دهند. در آنجا صالح بن سعید به دیدار امام رفت و از دیدن آن منظره متألم و متأثر شد و گفت:
فدایت گردم! دشمن می خواهد در تمام کارها و بهر وسیله نور امامت شما را خاموش کند و از قدر شما بکاهد لذا شما را در این کاروانسرای پست در خان الصعالیک جای می دهد.
امام با مهر و محبت به او نگریست و از اظهار علاقه اش قدردانی و تشکر نمود و از اندوه و نگرانی او کاست و به او معجزه ای نشان داد که خداوند به وسیله آن انبیا و اولیای خود را یاری می کند و بدین ترتیب صالح آرام گرفت و اندوهش بر طرف گشت.(578)

دیدار امام با متوکّل

یحیی خود را به متوکل رساند و از سیره نیک، زهد و تقوای امام با خبرش ساخت و گفت از بازرسی خانه حضرت جز قرآن و کتاب های دعا چیزی به دست نیامد و ایشان از اتهامات منتسبه بری هستند و کمترین قصدی برای قیام و شورشی نداشته اند و بدینسان نگرانی و خشم متوکل را بر طرف ساخت.
خلیفه دستور داد حضرت را نزدش بیاورند و هنگامی که ایشان آمدند با نهایت احترام و بزرگداشت با امام برخورد کردند و دستور دادند صله گران قیمتی به امام بدهد (579) و ایشان را مجبور به اقامت در سامرّا کردند تا در آنجا تحت نظر باشد.

امام خانه ای می خرد

پس از آنکه متوکل امام را مجبور به اقامت در سامرّا نمود ایشان خانه ای از دلیل بن یعقوب نصرانی خرید و همراه خانواده خود در آن اقامت گزیدند و در همانجا وفات کرد و در همان خانه به خاک سپرده شدند.(580)