فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

توبه نصوح

احمد بن هلال از امام هادی - علیه السلام - درباره توبه نصوح پرسش کرد. حضرت پاسخ داد: آنکه باطن آدمی مانند ظاهر و بلکه برتر از آن باشد.(281)
حقیقت توبه عبارت است از: کنده شدن از گناهان، تصفیه روح و تطهیر نفس و صفات آن و بالاخره مطابقت باطن با ظاهر و حتّی بهتر بودن درون از ظاهر.

معنای رجیم

سید بزرگوار عبدالعظیم حسنی می گوید: شنیدم حضرت هادی - علیه السلام - می فرمود: معنای رجیم - که صفت شیطان است - رانده شده از مواضع خیر و نیکی و سنگباران شده با لعن است و مؤمنی او را یاد نمی کند مگر آنکه به او لعنت می فرستد. در علم خدا مقرر است که پس از ظهور حضرت قائم - عجل اللَّه تعالی فرجه - مؤمنی نخواهد بود مگر آنکه او را با سنگ رجم خواهد کرد همانگونه که پیش از آن با لعن رجم می شد.(282)
همه شرور و گناهان روی زمین به شیطان بر می گردد و اوست که با وسوسه های خود آدمی را به گناه وادار ساخته و در گرداب معاصی غرق می کند.

سفلگان

حضرت امام هادی فرمود:
الغوغاء قتلة الانبیاء، و العامة مشتقة من العمی، و ما رضی اللَّه عنهم ان شبههم بالانعام حتّی قال: بل هم اضل. (283)
افراد سفله و فرومایه کشندگان پیامبران هستند و عامه برگرفته از عمی (کوری) است و خداوند از اینکه آنان را به چهارپایان تشبیه کند خشنود نگشت تا آنکه فرمود: بلکه گمراه تر از چهارپایان هستند.
غوغاء مردمی هستند که داری هیچ آگاهی اجتماعی و دینی نمی باشند و به وسیله ستمگران تحریک می شوند تا پیامبران و مصلحان را به شهادت برسانند. و آنان همواره آلت دست نیروهای حق ستیز می باشند و مقاصد آنان را اجرا می کنند.