فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

چرا از مرگ هراسانند؟

از حضرت امام هادی - علیه السلام - پرسیدند: چرا برخی از مسلمانان مرگ را ناخوش می دارند؟ حضرت پاسخ داد:
لانهم جهلوه فکرهوه، و لو عرفوه و کانوا من اولیاء اللَّه عزوجل لأحبوه، و لعلموا ان الآخرة خر من الدنیا....
زیرا آنان از حقیقت مرگ بی خبرند لذا آن را ناخوشایند می شمارند، و اگر آن را می شناختند و خود از اولیا و دوستان خداوند بودند، مرگ را دوست می داشتند و می فهمیدند که آخرت بهتر از دنیاست....
سپس حضرت متوجه اصحاب خویش گشته و فرمود: چرا کودک و دیوانه از خوردن داروهای شفابخش و درمانگر امتناع می کنند؟.
آنان پاسخ دادند: زیرا منافع و فایده داروها را درک نمی کنند و نمی شناسند.
حضرت فرمود: سوگند به آنکه محمّد را به حق به پیامبری برانگیخت! هر کس خود را برای مرگ آماده کرده باشد (و توشه راه را همراه خود کند) مرگ را سودمندتر از این داروی شفابخش کودک بیمار و دیوانه خواهد یافت. اگر این جاهلان می دانستند مرگ، آنان را به چه سرانجام نیکویی می رساند خواستار آن می شدند به همان شدتی که عاقل دوراندیش خواهان دارو برای دفع آفات و حفظ بهبود می گردد.(279)
در حدیث دیگری امام حقیقت مرگ را آشکار ساخته و بر آن است که مؤمن شایسته است هنگام مرگ آرامش خود را حفظ کند و غمگین نگردد. حضرت به عبادت یکی از اصحاب خود رفت همینکه وارد خانه اش شد او را از ترس مرگ گریان یافت، امام او را مخاطب ساخته فرمود:
ای بنده خدا! بدانجهت از مرگ هراسانی که آن را نمی شناسی، اگر بدنت چرک و کثیف شود و از کثافت و انبوهی چرک ها آزرده شوی زخم و دمل نیز در تنت به وجود آید و بدانی شستشوی تن در حمام تمامی این آلودگی و زخم های چرکین را از بین می برد آیا نمی خواهی به گرمابه بروی و خود را پاک و آسوده می سازی؟ یا اینکه ترجیح می دهی تنت همچنان چرک باشد و به حمام نروی؟.
بیمار بسرعت پاسخ داد: آری یابن رسول اللَّه - درود و رحمت خداوند بر تو و خاندانت باد - قطعاً به حمام خواهم رفت.
حضرت پاسخ داد: مرگ در حقیقت همین حمام است که آخرین آلودگی های گناهانت را پاک می کند و جرائم اعمالت را می زداید و هنگامی که مرگ به سراغت آمد و تو را فرا گرفت از هر رنج و شکنجه های آسوده می گردی و به همه شادی ها و آمال خود می رسی.
بیمار آرام شد و آماده پذیرش مرگ گردید و از فرمان خداوند خشنود گشت.(280)
خواب مرگ، رنج ها و اندوه مؤمن را از بین می برد و او را در خانه تنعم و بهشت برین جای می دهد.

توبه نصوح

احمد بن هلال از امام هادی - علیه السلام - درباره توبه نصوح پرسش کرد. حضرت پاسخ داد: آنکه باطن آدمی مانند ظاهر و بلکه برتر از آن باشد.(281)
حقیقت توبه عبارت است از: کنده شدن از گناهان، تصفیه روح و تطهیر نفس و صفات آن و بالاخره مطابقت باطن با ظاهر و حتّی بهتر بودن درون از ظاهر.

معنای رجیم

سید بزرگوار عبدالعظیم حسنی می گوید: شنیدم حضرت هادی - علیه السلام - می فرمود: معنای رجیم - که صفت شیطان است - رانده شده از مواضع خیر و نیکی و سنگباران شده با لعن است و مؤمنی او را یاد نمی کند مگر آنکه به او لعنت می فرستد. در علم خدا مقرر است که پس از ظهور حضرت قائم - عجل اللَّه تعالی فرجه - مؤمنی نخواهد بود مگر آنکه او را با سنگ رجم خواهد کرد همانگونه که پیش از آن با لعن رجم می شد.(282)
همه شرور و گناهان روی زمین به شیطان بر می گردد و اوست که با وسوسه های خود آدمی را به گناه وادار ساخته و در گرداب معاصی غرق می کند.