فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

دعای اعتصام

حضرت هنگام اعتصام و چنگ زدن به قدرت لایزال الهی، این دعای شریف را می خواند:
یا عدتی عند العدد، و یا رجائی و المعتمد، و یا کهفی و السند، و یا واحد یا احد، یا قل هو اللَّه احد، اسألک بحق من خلقته من خلقک، و لم تجعل فی خلقک مثلهم احداً ان تصلی علیهم....
ای نیرو و قوت من در برابر قدرت ها، و ای امید و پشتیبان من، و ای پناهگاه و حفاظ من، ای یکتا ای آنکه گفتی: اوست خدای یکتا، به حق بهترین آفریدگانت که کسی را مانند آن منزلت نداده ای، از تو می خواهم تا بر آنان درود فرستی....
این دعا پیوند ناگسستنی حضرت را با خداوند و نهایت اعتصام و انقطاع به سوی سبب ساز را نشان می دهد.

دعای حضرت در پناه جستن از شیطان

امام هادی با این دعا از شرّ شیطان رجیم به خداوند پناه می برد:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم، یا عزیز، العز فی عزه، یا اعز عزیز فی عزه و یا عزیز اعزنی بعزک، و ایدنی بنصرک، و ادفع عنی همزات الشیاطین و ادفع عنی بدفعک و امنع بصنعک، و اجعلنی من خیار خلقک، یا واحد، یا احد، یا فرد، یا صمد....
ای عزیز و ارجمند، عزت در عزت تو می باشد، ای ارجمندترین گرامیان در عزت خویش، ای عزیز به عزت خود عزتم ده، و به پیروزیت تقویتم کن و وسوسه های شیطان را از من دور گردان و با قدرت خود از من حفاظت نما و مرا از بهترین خلقت قرار ده، ای یکتا، ای یگانه، ای تنها، ای بی نیاز....

دعای ارجمند

از جمله دعاهای پر مایه و بزرگ حضرت دعای زیر است که طبرسی به سند خود از ابوهاشم، داوود بن قاسم جعفری نقل می کند که گفت: یکی از شیعیان حضرت، طی نامه ای از ایشان خواستار دعایی شد و امام دعای زیر را برایش نوشت:
یا اسمع السامعین، و یا ابصر المبصرین، و یا انظر الناظرین، و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین، و یا احکم الحاکمین صل علی محمّد و آل محمّد، و اوسع لی فی رزقی، و مد لی فی عمری، و امنن علی برحمتک، و اجعلنی ممن تنتصر به لدینک و لا تستبدل بی غیری.... (246)
ای شنواترین شنوایان و ای بیناترین بینایان و ای نگرنده ترین نگرندگان و ای سریع ترین حسابرسان و ای بخشنده ترین بخشندگان و ای استوارترین حکمرانان و حکیم ترین آنان، بر محمّد و آل محمّد درود فرست و در روزی، مرا گشایشی ده و عمرم را افزون کن و به رحمت خود بر من منت گذار و مرا از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دین خود را یاری می کنی و دیگری را جایگزین من مکن....
در بالا بخشی از دعاهای حضرت - علیه السلام - را نقل کردیم و برخی دیگر را در بحث های آینده کتاب خواهیم آورد.