فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

دعای حضرت هنگام خفتن

حضرت هنگامی که می خواست بخوابد یا از خواب برخیزد این دعای شریف را می خواند:
لا اله الا الحی القیوم، و هو علی کل شی ء قدیر، سبحان اللَّه رب العالمین و اله المرسلین، و سبحان اللَّه رب السموات السبع و ما فیهن، و رب الأرضین السبع و ما فیهن، و رب العرش العظیم، و سلام علی المرسلین، و الحمد اللَّه رب العالمین....
خدایی جز پروردگار زنده و پاینده نیست و اوست توانای بر هر چیز، منزّه است خداوند، پروردگار جهانیان و خدای رسولان و منزّه باد خداوند، پروردگار آسمان های هفتگانه و آنچه در آنهاست و پروردگار طبقات هفتگانه زمین و آنچه در آنهاست و پروردگار عرش (و جایگاه) عظیم و سلام بر فرستادگان الهی و حمد و سپاس خدای را پروردگار گیتی.
امام در اکثر اوقات این دعا را تکرار می نمود و این نشانه نهایت تعلق و پیوند حضرت با خداوند است.

دعای اعتصام

حضرت هنگام اعتصام و چنگ زدن به قدرت لایزال الهی، این دعای شریف را می خواند:
یا عدتی عند العدد، و یا رجائی و المعتمد، و یا کهفی و السند، و یا واحد یا احد، یا قل هو اللَّه احد، اسألک بحق من خلقته من خلقک، و لم تجعل فی خلقک مثلهم احداً ان تصلی علیهم....
ای نیرو و قوت من در برابر قدرت ها، و ای امید و پشتیبان من، و ای پناهگاه و حفاظ من، ای یکتا ای آنکه گفتی: اوست خدای یکتا، به حق بهترین آفریدگانت که کسی را مانند آن منزلت نداده ای، از تو می خواهم تا بر آنان درود فرستی....
این دعا پیوند ناگسستنی حضرت را با خداوند و نهایت اعتصام و انقطاع به سوی سبب ساز را نشان می دهد.

دعای حضرت در پناه جستن از شیطان

امام هادی با این دعا از شرّ شیطان رجیم به خداوند پناه می برد:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم، یا عزیز، العز فی عزه، یا اعز عزیز فی عزه و یا عزیز اعزنی بعزک، و ایدنی بنصرک، و ادفع عنی همزات الشیاطین و ادفع عنی بدفعک و امنع بصنعک، و اجعلنی من خیار خلقک، یا واحد، یا احد، یا فرد، یا صمد....
ای عزیز و ارجمند، عزت در عزت تو می باشد، ای ارجمندترین گرامیان در عزت خویش، ای عزیز به عزت خود عزتم ده، و به پیروزیت تقویتم کن و وسوسه های شیطان را از من دور گردان و با قدرت خود از من حفاظت نما و مرا از بهترین خلقت قرار ده، ای یکتا، ای یگانه، ای تنها، ای بی نیاز....