فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

1 - از جنبه اخلاقی:

این دعاها بنیانگذار اصول اخلاق و روش سلوک و خودسازی است و مسائلی را مطرح می کند که شکوفایی و بیداری شخصیت انسان را در پی دارد.

2 - از جنبه سیاسی:

نیایش های ائمه، سندهای سیاسی گویا و افشاگرانه ای است علیه ستمگری های امویان و عباسیان، با مراجعه به ادعیه ایشان است که به عمق اختناق و سرکوب این حکومت های جائر پی می بریم و در می یابیم که مردم آن روزگار چه کابوسی را تحمل می کردند و وادار به انجام چه کارهای ناخوشایندی می شدند.

3 - از جنبه اعتقادی:

با تأمل در این دعاهاست که عمق تعلق و پیوند امامان با مبدأ هستی بخش به دست می آید و می بینیم آنان با تمام ذرات وجود خویش ایمان به خدا را نوشیده و سرمست از باده عشق حق گشته بودند و خود را چیزی جز بندگان آن آستان نمی دیدند.
موارد فوق جنبه های خاصی از نیایش های ائمه است که با مراجعه مستمر به آنها موارد و جنبه های دیگر نیز به دست می آید.
در اینجا بعضی از دعاهای امام هادی را نقل می کنیم هر چند که بعضی از این دعاها را در بحث عیادت ایشان نیز آوردیم: