فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

دعاهای حضرت

نیایش های ائمه اطهار از جمله گرانقدرترین میراث اسلامی بشمار می رود و حاوی زیباترین و عمیق ترین جلوه های دینی است که ما در اینجا به برخی از جنبه های آنها اشاره می کنیم:

1 - از جنبه اخلاقی:

این دعاها بنیانگذار اصول اخلاق و روش سلوک و خودسازی است و مسائلی را مطرح می کند که شکوفایی و بیداری شخصیت انسان را در پی دارد.

2 - از جنبه سیاسی:

نیایش های ائمه، سندهای سیاسی گویا و افشاگرانه ای است علیه ستمگری های امویان و عباسیان، با مراجعه به ادعیه ایشان است که به عمق اختناق و سرکوب این حکومت های جائر پی می بریم و در می یابیم که مردم آن روزگار چه کابوسی را تحمل می کردند و وادار به انجام چه کارهای ناخوشایندی می شدند.