فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

نماز در لباسی که موی انسان در آن باشد

اخبار دالّ بر عدم جواز نماز خواندن در لباسی که حیوانات حرام گوشت مانند گربه در آن باشد از ائمه اهل بیت به حدّ تواتر و تضافر رسیده است لیکن این اطلاعات شامل موی انسان نمی گردد و از آن منصرف است. ریّان بن الصلت از امام هادی - علیه السلام - درباره جواز نماز خواندن در لباسی که مو یا ناخن انسان به آن چسبیده باشد سؤال می کند و امام پاسخ می دهد جایز است.(110)

با عبور شخصی از مقابل نمازگزار، نماز باطل نمی شود

فقهای امامیه بر آنند که گذر شخصی از برابر نمازگزار نماز او را باطل نمی کند. مستند این فتوا روایت ابوسلیمان مولای امام هادی - علیه السلام - است که از آن حضرت نقل می کند: یکی از یاران امام در حالی که من هم بودم از ایشان پرسید: آیا نماز شخص نمازگزار با عبور کسی از مقابل او باطل می گردد؟
حضرت پاسخ داد: لا، لیست الصلاة تذهب هکذا بحیال صاحبها، انما تذهب متساویة لوجه صاحبها. (111)
نه، نماز این چنین باطل نمی شود بلکه در صورتی باطل می شود که شخص حایل، چهره در چهره نمازگزار قرار گیرد.

نماز در البیداء (112)

علی بن مهزیار از امام هادی - علیه السلام - پرسید: مردی وارد بیداء می شود و هنگام نماز فرا می رسد و او تا آخر وقت امکان خروج از آنجا را ندارد. با نماز خود چه کند در صورتی که از نماز خواندن در بیداء نهی شده است؟
حضرت پاسخ داد: یصلی فیها، و ینجنب قارعة الطریق (113) ان کراهة الصلاة انما هی فی قارعة الطریق سواء کانت مشغولة بالمارة ام فارغة ان لم یعطلها و الا حرمت الصلاة. (114)
از قسمت پر رفت و آمد دور می شود و نماز خود را می خواند. کراهت نماز بخاطر اشغال محل رفت و آمد است چه عملاً رهگذری در حال عبور می باشد و چه خلوت باشد البته اگر راه را بند نیاورد وگرنه نماز (خواندن در آنجا) حرام است.