فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

نماز در پوست حیوانات حرام گوشت

فقهای امامیه شروطی را برای لباس نمازگزار قائل شده اند مانند طهارت، غصبی نبودن و اینکه از موی حیوان غیر مأکول اللحم نباشد. مستند فتوای ایشان روایات متضافری است که از ائمه اهل بیت - علیهم السلام - روایت شده است از جمله این روایات مکاتبه علی بن عیسی با امام هادی - علیه السلام - است که در آن از حضرت می پرسید: آیا نماز خواندن در پوست حیوانات حرام گوشت جایز است؟
و امام پاسخ می فرماید: لا احب الصلاة فی شی ء منه؛ نماز را در هیچ نوع از این لباس ها دوست ندارم.
علی بن عیسی بار دوم نامه می نویسد که: در میان قومی در حال تقیّه زندگی می کنم و در آن منطقه امکان مسافرت بدون لباس پوست برای کسی مقدور نیست و اگر این لباس را از تن درآورم ممکن است جانم به خطر بیفتد...
امام - علیه السلام - پاسخ می دهد: تلبس الفنک (107) و السمور....
پوست فنک (نوعی روباه) و سمور (108) را می توانی بپوشی....(109)
این روایت نماز خواندن در پوست این دو حیوان را در هنگام ضرورت جایز می شمارد.

نماز در لباسی که موی انسان در آن باشد

اخبار دالّ بر عدم جواز نماز خواندن در لباسی که حیوانات حرام گوشت مانند گربه در آن باشد از ائمه اهل بیت به حدّ تواتر و تضافر رسیده است لیکن این اطلاعات شامل موی انسان نمی گردد و از آن منصرف است. ریّان بن الصلت از امام هادی - علیه السلام - درباره جواز نماز خواندن در لباسی که مو یا ناخن انسان به آن چسبیده باشد سؤال می کند و امام پاسخ می دهد جایز است.(110)

با عبور شخصی از مقابل نمازگزار، نماز باطل نمی شود

فقهای امامیه بر آنند که گذر شخصی از برابر نمازگزار نماز او را باطل نمی کند. مستند این فتوا روایت ابوسلیمان مولای امام هادی - علیه السلام - است که از آن حضرت نقل می کند: یکی از یاران امام در حالی که من هم بودم از ایشان پرسید: آیا نماز شخص نمازگزار با عبور کسی از مقابل او باطل می گردد؟
حضرت پاسخ داد: لا، لیست الصلاة تذهب هکذا بحیال صاحبها، انما تذهب متساویة لوجه صاحبها. (111)
نه، نماز این چنین باطل نمی شود بلکه در صورتی باطل می شود که شخص حایل، چهره در چهره نمازگزار قرار گیرد.