فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

عبادت حضرت

هنگام مطالعه سیره ائمه طاهرین و پیشوایان خاندان عصمت و طهارت یک مطلب به وضوح قابل مشاهده است و آنهم توجه شدید ایشان به عبادت، شب زنده داری، تلاوت قرآن و مناجات با پروردگار است. ابوفراس حمدانی به مقایسه میان ائمه و بنی عباس دست زده چنین می گوید:
تمسی التلاوة فی ابیاتهم سحراً - و فی بیوتکم الأوتار و النغم
آوای تلاوت قرآن تا سحر از خانه های ائمه به گوش می رسد. و در خانه های شما - بنی عباس - این ترانه ها و صدای چنگ و رباب است که تا بامداد گوش ها را می خراشد.
امام هادی - علیه السلام - بیش از همه معاصران خود به عبادت و تهجّد می پرداخت و تقوا و پایبندی وی به اصول دیانت زبانزد خاص و عام بود. ایشان تمام نوافل را بجا می آورد و در رکعت سوم نافله مغرب سوره حمد و اول سوره حدید تا انه علیم بذات الصدور و در رکعت چهارم پس از سوره حمد، آخر سوره حجرات را تلاوت می کرد.(59)
نافله ای را نیز به این صورت به حضرت نسبت داده اند که: ایشان در رکعت اول، سوره حمد و یس و در رکعت دوم، سوره حمد و الرحمن را تلاوت می کردند.(60)

دعاهای حضرت در قنوت نمازشان

از امام هادی - علیه السلام - دعاهایی روایت شده که ایشان در قنوت نمازشان می خواندند. نگاهی به این دعاها، اوج انقطاع ایشان را از تعلقّات مادی و شدت اتصالشان را به مبدأ هستی بخش به خوبی نشان می دهد. در اینجا ما پاره ای از این سخنشان فروتر از قرآن و فراتر از سخنان بشر را نقل می کنیم:
الف - اللهم ان مناهل کراماتک بجزیل عطیاتک مترعة، و أبواب مناجاتک لمن أملک مشرعة، و عطوف لحظاتک لمن ضرع الیک غیر متقطعة، و قد الجم الحذار، و اشتدّ الاضطرار، و عجز عن الاصطبار أهل الانتظار، و انت اللهم بالمرصد من المکان، اللهم و غیر مهمل مع الامهال، و اللائذ بک آمن، و الراهب الیک غانم القصد، اللهم لبابک سالم.
اللهم فعاجل من قد استن فی طغیانه، و استمرّ علی جهالته لعقباه فی کفرانه، و اطعمه حلمک عنه فی نیل ارادته، فهو یتسرع الی أولیائک بمکارهه، و یواصلهم بقبایح مراصده، و یقصدهم فی مظانهم بأذیته، اللهم اکشف العذاب عن المؤمنین و ابعثه جهرة علی الظالمین، اللهم اکفف العذاب عن المستجیرین، و اصببه علی المغترین، اللهم بادر عصبة الحق بالعون، و بادر اعوان الظلم بالقصم، اللهم اسعدنا بالشکر، و امنحنا النصر، واعذنا من سوء البداء و العاقبة و الحظر... (61)
الف - پروردگارا! آبشخور بخششت دریایی است مملو از هدایای بزرگ و درگاه مناجاتت برای آنکه سعادت پیدا کند والا و ارزشمند است. و نگاه مهربانت همواره به سوی کسی است که به درگاهت دست نیاز دراز کند.
پروردگارا! هراس بر دل ها سایه افکن شد و درماندگی به اوج رسید و منتظران را دیگر توان صبر نمانده است و تو در کمینگاه، ناظر همگانی.
پروردگارا! مهلت دادن تو فراموش کردن نیست و پناهنده به تو در امان است و هر که به تو رو آورد و مقیم آستانت گردد سلامتی و سعادت را در کنار خود خواهد داشت.
پروردگارا! آن را که در طغیان خود غوطه ور است و همچنان بر مرکب جهالت سوار و به سمت کفرانت می تازد فرو کوب، حلم تو دشمنان ما را به طمع واداشته است و آنان می پندارند که به آرزوهای پلید خویش خواهند رسید لذا در راه اولیایت دام می نهند و به آنان آسیب می رسانند و اندیشه های شومی را در خیال فاسد خود می پرورانند.
پروردگارا! عذاب آتش را از مؤمنان دور کرده و در خرمن هستی ظالمان بزن.
پروردگارا! پناهندگانت را از عذاب دور کن و آنان را که بردباری تو فریبشان داده است معذب فرما.
پروردگارا! حق جویان را یاری ده و یاوران ستم را نابود فرما.
پروردگارا! توفیق شکرگزاری به ما عطا کن. ما را پیروزی ده و از سوء عاقبت و حوادث غیر قابل پیش بینی و بداء ناخوشایند حفظ کن....(62)
دعاهای ائمه اهل بیت - علیهم السلام - فقط به جنبه های روحی و معنوی نمی پرداخت بلکه شامل تمامی جلوه های زندگی می گشت. در این دعا زندگی سیاسی، مصائب و مشکلات مردم در زمان خلفای خودکامه عباسی و زورگویی های آنان به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. احتمال قوی می رود که حضرت در این دعا متوکل عباسی، طاغوت زمان را که در ستم به علویان بیش از دیگر خلفای عباسی اهتمام داشت مطمح نظر قرار داده باشد.
ب - دعای زیر نیز از جمله دعاهای حضرت است که در قنوت خوانده می شد:
یا من تفرد بالربوبیة، و توحد بالوحدانیة، یا من اضاء باسمه النهار، و أشرقت به الأنوار، و اظلم بأمره حندس اللیل و هطل بغیثه وابل السیل، یا من دعاء المضطرون فأجابهم، و لجأ الیه الخائفون فآمنهم، و عبده الطائعون فشکرهم، و حمده الشاکرون فأثابهم، ما اجل شأنک، و علی سلطانک، و انفذ احکامک، انت الخالق بغیر تکلف، و القاضی بغیر تحیف، حجتک البالغة، و کلمت الدامغة، بک اعتصمت و تعوذت من نفثات العقدة، و رصدات الملحدة، الذین الحدوا فی اسمائک، و ارصدوا بالمکاره لأولیائک، و اعانوا علی قتل انبیائک و اصفیائک، و قصدوا لاطفاء نورک باذاعة سرک، و کذبوا رسلک، و صدوا عن آیاتک و اتخذوا من دونک و دون اولیائک ولیجة و رغبة عنک، و عبدوا طواغیتهم بدلاً منک، فمننت علی اولیائک بعظیم نعمائک، وجدت علیهم بکریم آلائک، و اتممت لهم ما اولیتهم بحسن جزائک حفظاً لهم من معاندة الرسل، و ضلال السبل، و صدقت لهم بالعهود السنة الاجابة، و خشعت لک بالعقود قلوب الانابة فأسألک اللهم باسمک الذی خشعت له السماوات و الارض و احییت به اموات الاشیاء، و امت به جمیع الاحیاء، و جمعت به کل متفرق، و فرقت به کل مجتمع، و اتممت به الکلمات، واریت به کبری الآیات، و ثبت به علی التوابین، و اخرت به عمل المفسدین فجعلت عملهم هباءاً منثوراً تبرتهم تبتیراً... ان تصلی علی محمّد و آل محمّد، و ان تجعل شیعتی من الذین حملوا فصدقوا، و استنطقوا فنطقوا آمنین مأمونین.
اللهم انی أسألک لهم توفیق اهل الهدی، و اعمال اهل الیقین، و مناصحة اهل التوبة، و عزم اهل البصر، و تقیة اهل الورع، و کتمان الصدیقین حتّی یخافونک، اللهم مخافة تحجزهم عن معاصیک حتّی یعملوا بطاعتک لینالوا کرامتک، و حتّی یناصحوا لک وفیک خوفاً منک، و حتّی یخلصوا لک النصیحة فی التوبة حباً لهم فتوجب لهم محبتک التی اوجبتها للتوابین، و حتّی یتوکلوا علیک فی امورهم کلها حسن ظن بک، و حتّی یفوضوا الیک امورهم ثقة بک.
اللهم لا تنال طاعتک الا بتوفیقک، و لا تنال درجة من درجات الخیر الا بک، اللهم یا مالک یوم الدین العالم بخفایا صدور العالمین طهر الأرض من نجس اهل الشرک، و اخزس الخراصین عن تقولهم علی رسولک الافک.
اللهم اقصم الجبارین و ابر المفترین، و ابد الأفاکین الذین اذا تتلی علیهم آیات الرحمن قالوا: أساطیر الأولین و انجز لی وعدک انک لا تخلف المیعاد، و عجل فرج کل طالب مرتاد انک لبالمرصاد، و اعوذ بک من کل لبس ملبوس، و من کل قلب من معرفتک محبوس، و من نفس تکفر اذا اصابها بؤس، و من واصف عدل عمله عن العدل معکوس، و من طالب للحق و هو عن صفات حق منکوس، و من مکتسب اسم باسمه مرکوس، و من وجه عند تتابع النعم علیه عبوس، اعوذ بک من ذلک کله و من نظیره و اشکاله و امثاله انک علیم حکیم....
ای کسی که در پروردگاری، یکتاست و وحدت حقیقتی را به خود اختصاص داده است.
ای آنکه به نامش روز پرتوافشانی می کند و فروغ می درخشد و به دستورش تیرگی، شب را می پوشاند و از ابر رحمتش سیل به وجود می آید.
ای کسی که درماندگان او را خواستند و پاسخ شنیدند و ترسندگان بدو پناه آوردند و لذت ایمنی را چشیدند و عابدان و شاکران نتیجه عبادت و شکر خود را دریافتند، چه پر شکوه و والا مقام هستی! و چقدر سلطنت و شکوهت فراگیر است و دستورات و اوامرت روا و نافذ، تویی آفریننده بدون دشواری و تویی داوری منصف.
حجت تو رسا و سخنت ستم کوب است، از افسونگران بدکار به تو پناه می آورم، و از ملحدان و تحریف کنندگان نامهایت که در کمین دوستان و پرستندگانت هستند و دامهایشان، به تو اعتصام می جویم.
پروردگارا! ملحدان به کشتی پیامبران و برگزیدگانت کمک کردند و در تلاش بودند تا نور توحیدت را با کتمان حقیقت نبوت خاموش کنند و رسولانت را تکذیب کردند و مانع آیاتت گشتند و غیر از تو و یارانت، کسانی دیگر را به دوستی و سرپرستی خویش انتخاب کردند و طاغوت ها را بجای تو پرستیدند (خداوندا کید آنان را به خودشان برگردان).
پروردگارا! با نعمت هایت منّتی بزرگ بر دوستانت گذاشتی و بر آنان بخشش های کریمانه ای کردی و با حفظ آنان از دشمنان پیامبران و راه های گمراهی، بهترین پاداش را به آنان عطا فرمودی و زبان های اجابت پذیر آنان را گویا کردی، و دل های توبه کار، پیوندی استوار با تو یافت.
پروردگارا! تو را سوگند می دهم به اسمی که آسمان ها و زمین برایش خاشع گشتند و به وسیله آن، مردگان را زنده کردی و زندگان را میراندی و پراکنده ها را گرد آوردی و گرد آمده ها را پراکندی و به وسیله آن معجزات و آیات بزرگ را نشان دادی که توّابین دلشان ایمن گشت و پایان کار مفسدان را تباه کردی و آنان را نابود ساختی... تا بر محمّد و آل محمّد درود بفرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهی که امانت ولایت را پذیرفتند و با صداقت پاسدار این ودیعه الهی بودند و زبانشان جز به حق گویا نگشت و آنان را ایمنی جاودانه بخشیدی.
پروردگارا! من برای شیعیانم از تو توفیق اهل هدایت، اعمال اهل یقین خلوص اهل توبه، عزم اهل صبر، تقیّه اهل ورع و کتمان صدّیقین را می خواهم.
پروردگارا! در دل شیعیانم بیمی انداز که آنان را از معصیت کاری باز دارد و به طاعت تو مشغول کند تا آنکه به کرامت تو دست یابند و در جهت رضای تو پند گویند و خالصانه توبه کنند و آنان را محبوب تو قرار دهد همانطور که توّابین مورد محبت تو هستند و تا آنکه با حسن ظن در تمام امور بر تو توکّل کنند و با اعتماد کارهایشان را به تو بسپارند.
پروردگارا! طاعت تو در گرو توفیق است و به هیچیک از مراتب نیکی نتوان رسید جز به وسیله تو.
پروردگارا! ای مالک روز جزا و ای آگاه به نهانی های سینه های عالمیان، زمین را از پلیدی مشرکان پاک بفرما و دهان یاوه گویان و تهمت زنندگان به پیامبرت را ببند.
پروردگارا! جباران و تهمت زنندگان را در هم شکن و نابود کن، و آن تکذیب کنندگان حق را که آیات الهی را داستان ها و افسانه های پیشینیان می دانستند از صفحه روزگار محو کن، وعده ات را تحقق بخش که تو هرگز خلف وعده نمی کنی. و هر حق جوی را گشایش ده که تو در کمینگاهی.
پروردگارا! به تو پناه می آورم از هر پوشش و زنگار حق و هر دلی که از معرفت و شناخت تو دور است و هر انسانی که به هنگام رنج و معصیت کفر ورزد و هر توصیف کننده عدالت که عمل او بر خلاف آن باشد و هر جوینده حق که رفتارش و صفاتش به خلاف حق باشد، از این موارد و مانند آن به تو پناه می آورم و براستی که تو دانا و فرزانه هستی....(63)
امّا در آغاز این دعای شریف به توحید خدا پرداخته و پس از تمجید او از خداوند پناه و عصمت می جوید و در هر سختی و رنجی حق را پناهگاه خود می داند زیرا جز خدا کسی گره گشا نیست و کسی جز او حوادث ناگوار را از امام دفع نمی کند. همچنین حضرت از هر جبار سرکشی که پایبند هیچ عهد و سوگندی نیست و برای خدا، وقار و ارزشی قائل نمی باشد به خداوند پناه می برد.
امّا در این دعا برای شیعیان توفیق و استواری و دوری از شرّ و غرور را می خواهد تا آنان اسوه های خوبی باشند برای سایر مسلمانان در سلوک راه حق. در پایان حضرت اهل شرک و نفاق را که از آیات الهی روی گردان شده اند آنها را به مسخره می گیرد و نفرین می کند.

دعای حضرت پس از نماز صبح

امام هادی پس از نماز صبح نمی خوابید و به تعقیبات از جمله خواندن دعای ذیل مشغول می شد:
یا کبیر کل کبیر، یا من لا شریک له و لا وزیر، یا خالق الشمس و القمر المنیر، یا عصمة الخائف المستجیر، یا مطلق المکبل الأسیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العظم الکبیر، یا راحم الشیخ الکبیر، یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا شافی الصدور، یا جاعل الظل و الحرور، یا عالماً بذات الصدور، یا منزل الکتاب و النور، و الفرقان العظیم و الزبور، یامن تسبح له الملائکة بالابکار و السحور، یا دائم الشبات، یا مخرج النبات بالغدو و الآصال، یا محیی الأموات، یا منشی ء العظام الدارسات، یا سامع الصوت، یا سابق الفوت، یا کاسی العظام البالیة بعد الموت، یا من لا یشغله شغل عن شغل، یا من لا یتغیر من حال الی حال، یا من لا یحتاج الی تجشم حرکة و لا انتقال، یا من لا یمنعه شأن عن شأن، یا من یرد بالصدقة و الدعاء عن اعنان السماء ماحتم و أبرم من سوء القضاء، یا من لا یحیط به موضع و مکان، یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الأشیاء، یا من یمسک الرمق من المرض العمیق بما قل من الغذاء.
یا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من الداء، یا من اذا وعد وفی، و اذا توعد عفا، یا من یملک حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین، یا عظیم الخطر، یا کریم الظفر، یا من له وجه لا یبلی، یا من له ملک لا یفنی، یا من له نور لا یطفی، یا من فوق کل شی ء عرشه، یا من فی البر و البحر سلطانه، یا من فی جهنم سخطه، یا من فی الجنة رحمته، یا من مواعیده صادقة، یا من ایادیه فاضلة، یا من رحمته واسعة، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوة المضطرین، یا من بالمنظر الأعلی، و خلقه بالمنظر الأدنی، یا رب الأرواح الفانیة، یا رب الأجساد البالیة، یا ابصر الناظرین، یا اسمع السامعین، یا أسرع الحاسبین، یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین، یا وهاب العطایا، یا مطلق الأساری، یا رب العزة، یا اهل التقوی و اهل المغفرة، یا من لا یدرک أمده، یا من لا یحصی عدده، یا من لا ینقطع مدده، اشهد و الشهادة لی رفعة و عدة، و هی منی سمع و طاعة، و بها ارجو النجاة یوم الحسرة و الندامة، انک انت اللَّه لا اله الا أنت وحدک لا شریک لک، و ان محمّداً عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله، و انه قد بلغ عنک و أدی ما کان واجباً علیه لک، و انک تخلق دائماً و ترزق، و تعطی و تمنع، و ترفع و تضع و تغنی و تفقر و تخذل و تنصر، و تعفو و ترحم، و تصفح و تتجاوز عما تعلم، و لا تظلم، و انک تقبض و تبسط، و تمحو و تثبت، و تبدأ و تعید، و تحیی و تمیت، و انت حی لا تموت، فصل علی محمّد و آل محمّد، و اهدنی من عندک، وافض علی من فضلک، و انشر علی من رحمتک، و انزل علی من برکاتک، فطالما عودتنی بالحسن الجمیل، و اعطیتنی الکثیر الجزیل، و سترت علی القبیح.
اللهم فصل علی محمّد و آل محمّد و عجل فرجی، و اقلنی عثرتی، و ارحم غربتی، و ارددنی الی افضل عادتک عندی، و استقبل بی صحة من سقمی، و سعة من عدتی، و سلامة شاملة فی بدنی، و بصیرة فی دینی، و اعنی علی استغفارک و استقالتک قبل ان یفنی الأجل، و ینقطع الأمل، و اعنی علی الموت و کربته، و علی القبر و وحشته، و علی المیزان و خفته، و علی الصراط و زلته، و علی یوم القیامة و روعته، و اسألک نجاة العمل قبل انقطاع الاجل، و قوة فی سمعی و بصری و استعمالاً لصالح ما علمتنی و فهمتنی انک انت الرب الجلیل، و أنا العبد الذلیل وشتان ما بیننا، یا حنان، یا منان، یا ذالجلال و الاکرام، صل علی محمّد و آل محمّد الطیبین الطاهرین.... (64)
ای بزرگ هر بزرگ، ای که او را شریک و وزیری نیست. ای آفریننده خورشید و ماه پرتوافکن، ای پناهگاه ترسنده پناه جو. ای رها کننده اسیر دربند، ای روزی ده طفل کوچک، ای درمانگر استخوان شکسته، ای مهربان به پیر بزرگ، ای روشنی روشنی، ای گرداننده امور، ای برانگیزاننده مردگان، ای شفا دهنده سینه ها و دل ها.
ای آفریننده سایه و روشنایی، ای آگاه به درون دل ها، ای نازل کننده کتاب و نور و فرقان بزرگ و زبور، ای آنکه ملائکه او را سحرگاهان و بامدادان تسبیح می کنند، ای همیشه استوار، ای برآورنده گیاهان در چاشتگاه و شامگاه، ای زنده کننده مردگان، ای باز آفریننده استخوانهای پوسیده، ای شنونده هر بانگ، ای پیشی گیرنده بر هر فوت شنونده، ای پوشاننده استخوان های فرسوده پس از مرگ، ای که او را کاری از کاری باز نمی دارد، ای که از حالی به حالی دگرگون نمی شود.
ای آنکه نیاز به دشواری جابجایی ندارد، ای آنکه امری او را مانع امر دیگری نمی شود، ای آنکه با صدقه و دعا قضای حتمی را از اوج آسمان بر می گرداند، ای آنکه او را مکان و جایی در بر نمی گیرد، ای آنکه درمان را در هر چه بخواهد قرار می دهد، ای آنکه توشه و توان بیمار سخت کم خوراک را همچنان حفظ می کند، ای آنکه با اندک دارویی بیماری ریشه دار را از بین می برد، ای آنکه اگر وعده داد وفا می کند و اگر تهدید به عذاب کرد می بخشد، ای آنکه حوایج پرستندگان و خواستاران را در اختیار دارد.
ای پیروز بزرگوار، ای آنکه فنا به ساحتش راه ندارد، ای آنکه مملکتش پایدار است، ای آنکه پرتو نورش کاستی نپذیرد، ای آنکه عرتش قدرتش فراتر از همه چیز است، ای آنکه سلطنت و قدرتش دشت و دریا را را در نوردیده است، ای آنکه خشم و غضب او در جهنم متجلی شده است، ای آنکه در بهشت رحمت اوست، ای آنکه وعده هایش راست است، ای آنکه نعمت هایش والاست، ای آنکه رحمتش واسعه است، ای فریادرس درماندگان، ای پاسخگوی درخواست بیچارگان، ای آنکه در منظر و نگرش والاست و خلقش در منظر پایین، ای پروردگار ارواح نیست شونده، ای پروردگار اجسام پوسیده، ای بیننده ترین بینایان، ای شنونده ترین شنوایان، ای سریع ترین حسابرسان، ای حکیم ترین حکمروایان، ای مهربان ترین مهربانان، ای بخشنده عطایا، ای رهاننده اسیران، ای پروردگار عزت، ای اهل تقوا و آموزش.
ای آنکه پایانش به دست نیاید، ای آنکه نعمتش به شمار نیاید، ای آنکه یاری اش قطع نشود، شهادت می دهم در حالی که شهادت برایم رفعت و توشه است و از من نشانه شنوایی و اطاعت است و بدان وسیله روز پشیمانی و حسرت رستگاری جویم. بدرستی تو خدایی یگانه و تو را شریک نیست و هیچ خدایی جز تو نیست، شهادت می دهم که محمّد بنده و رسول توست، صلوات تو بر او باد. گواهی می دهم که پیامبرت آنچه را که بر او واجب کردی انجام داد و ادای وظیفه نمود و تو پیوسته می آفرینی و روزی می دهی و عطا می کنی و باز می داری و بر می گیری و فرو می گذاری و بی نیاز می گردانی و تهیدست می کنی و یاری می دهی و خوار می گردانی و می بخشی و می آمرزی و از آنچه می دانی در می گذری و ستم نمی کنی و قبض و بسط به دست توست و ثبت می کنی و محو می گردانی. می آفرینی و باز می گردانی و زنده می کنی و می میرانی و خود همیشه زنده ای و مرگ را بر تو چیرگی نیست.
پس بر محمّد و آل محمّد درود فرست و مرا هدایت کن و فضل و مرحمت خود را بر من فرو ریز و مهربانیت را بر من بگستران و برکات خود را بر من فرود آور که مرا با حسنات نیکویت مأنوس ساخته ای و مرا با عطایای گرانقدرت بی نیاز کرده ای و زشتی مرا پنهان نموده ای.
پروردگارا! بر محمّد و آل محمّد درود بفرست و فرج و گشایشم را نزدیک گردان، از لغزشم در گذر، بر غربتم رحمی کن، و مرا به بهترین عادت هایت نزد من باز گردان، سلامتی ام را جایگزین بیماری نما و زندگیم را فراخی ده و صحت کامل بدنی نصیبم کن، بصیرتی در دینم عطا نما قبل از آنکه اجلم فرا رسد و امیدم قطع گردد به من کمک کن تا از گناهانم استغفار کنم. بر مرگ و سختی آن و وحشت قبر و سبکی میزان و لغزش از صراط و ترس و هراس روز قیامت مرا یاری کن.
پروردگارا! قبل از فرا رسیدن اجل از تو عملی نجاتبخش و نیرویی در چشم و گوش خواهانم، مرا موفق گردان تا از آنچه به من آموخته ای برای مصالح خود استفاده کنم بدرستی تویی پروردگار بزرگ و منم بنده خوار و چه بسیار میان ما فاصله است، ای مهربان، ای پر منت، ای صاحب جلال و کرامت، بر محمّد و آل اطهارش درود فرست....
در دعاهای امامان شیعه - علیهم السلام - صفحات درخشانی از عرفان و توحید به چشم می خورد که انسان را به ایمان و حفظ خود از پلیدی و سقوط در گرداب های گمراهی فرا می خواند.
این دعا کمال معرفت حضرت هادی نسبت به پروردگار و اخلاص نسبت به او را نشان می دهد. در این دعا امام آنچنان که شایسته ذات ربوبی است با خداوند نیایش می کند و او را می ستاید و تمامی کارها را به او ارجاع می دهد و اراده او را بالاتر از همه اراده ها می شناسد و این نهایت یقین و توکّل به خداوند است.